Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2015-0001
Процедура: Открита процедура
Описание: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища на територията на Община Царево, по две обособени позиции“
Краен срок за подаване на оферти: 25.02.2015
Възложител: НЧ "Георги Кондолов 1914" град Царево
Преписка: 9037890
Процедура: Публична покана
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Обновяване на читалище "Георги Кондолов 1914" град Царево”
Краен срок за подаване на оферти: 21.01.2015
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2014-0007
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на бетонови изделия и инертни материали за нуждите на Община Царево, по три обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти: 19.01.2015 г. 17:00 часа
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9036109
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа /ОПМ/ и Общинска улична мрежа /ОУМ/ в населените места на територията на община Царево за сезон 2014 г. -2015 г., включително до 01.12.2015, по обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти: 26.11.2014 г. до 17:00 ч.
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 00079-2014-0006
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции: №1. Риба и рибни продукти; №2. Плодове и зеленчуци, съгласно видове и предвидени приблизителни прогнозни количества.
Краен срок за подаване на оферти: 15.12.2014 г. до 17:00 часа
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9035327
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Избор на консултант по изпълнение на строителен надзор над строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив град Царево, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №BG-PST-201322/022“
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Избор на консултант по изпълнение на строителен надзор над строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив град Царево, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №BG-PST-201322/022“
Краен срок за подаване на оферти: 07.11.2014 г. до 17:00 ч.
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9033677
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2014 год. – 30.06.2015 год.
Описание: Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2014 год. – 30.06.2015 год. За следните маршрути: Царево-Бродилово с дължина на маршрута 30 км и дневен пробег 60 км. Ахтопол-Варвара с дължина на маршрута 10 км и дневен пробег 40 км. Ахтопол-Синеморец с дължина на маршрута 12 км и дневен пробег 48 км. Царево-Кости с дължина на маршрута 50 км. И дневен пробег 100 км. Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево с дължина на маршрута 40 км. И дневен пробег 120 км
Краен срок за подаване на оферти: 25.09.2014 г. до 17:00 ч.
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 00079-2014-0005
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Описание: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея – южен бряг пристанищен залив град Царево”, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201322/022”
Краен срок за подаване на оферти: 10.10.2014 г. до 17:00 часа
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9033498
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на Път до лодкостоянки село Синеморец, община Царево”, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201331/026”.
Описание: Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Път до лодкостоянки село Синеморец, община Царево, съгласно количествена сметка от Техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти: 19.09.2014 г.
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 00079-2014-0004
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на Община Царево“
Описание: „Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на Община Царево“, като предметът обхваща отпускане на дългосрочен кредит в размер на 3 000 000 три милиона лева за рефинансиране на кредит, отпуснат на Община Царево от „Банка ДСК“ ЕАД, от 20.11.2009 г., с остатъчен размер от 1 631 620 един милион шестотин тридесет и една хиляди шестотин и двадесет лева към 05.09.2014 г. и за нови инвестиции в размер на 1 368 380 лв един миллион триста шестдесет и осем хиляди триста и осемдесет лева.
Краен срок за подаване на оферти: 20.10.2014 г. до 17:00 часа
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево