Избор на изпълнител за строително-монтажни работи на проект „Рехабилитация на път BGS3284 от кръстовище с път ІІ-9 до с. Българи от км 0+000 до км 0+700 Рехабилитация на път BGS2283 от кръстовище с ІІ-9 до с. Кости от км 0+000 до км 7+500”

Сряда, 22 Май 2013 10:56

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища в Община Царево, обособени в две позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места - гр. Царево, гр.Ахтопол, с. Лозенец, с. Варвара, с.Синеморец и с.Изгрев

и

Обособена позиция 2: Строителни работи по полагане на пътна настилка на  четвъртокласните пътища Царево-Лозенец, Царево-Бродилово, Лозенец-Велика, Велика-Фазаново,

че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 23.05.2013 г. (четвъртък), от 10:00 часа, в заседателната зала в сградата на Община Царево.

обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”.

Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Реконструкция и модернизация на лятно кино гр.Царево”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14,АЛ.4,Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на 6 /шест/ броя площни аератори: тип AEROSTRIP Type T 18 –E3,5-5-EU-18, с пропускливост по въздух Q = 385 Nm3/h за нуждите на ПСОВ –Царево

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:„Доставка и сервизиране на специализирани товарни автомобили за нуждите на Община Царево“

Поръчката е разделена в 3 обособени позиции (ЛОТ):

ЛОТ 1 - „Доставка и сервизиране на товарен автомобил – самосвал, категория N1  - 1 брой”;

ЛОТ 2 - „Доставка и сервизиране на товарен автомобил – цистерна за вода, категория N2  - 1 брой”;

ЛОТ 3 - „Доставка и сервизиране  на товарен автомобил – сметосъбиращ, категория N3  - 1 брой”;

Понеделник, 18 Февруари 2013 10:44

ОБЯВА

18.02.2013 г.

Публикувано на сайта на Община Царево

на 18.02.2013 г., вторник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007 – 2013 г./, приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, съгласно чл. 111а, ал. 3 и чл. 112е от ЗМПВВППРБ, чл. 139 и чл. 150 от ЗУТ”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 20.02.2013 г. (сряда), от 10:00 часа, в заседателната зала в сградата наОбщина Царево.

О Б Я В А

за

ЗА УЧАСТИЕ В

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007 – 2013 г./, приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, съгласно чл. 111а, ал. 3 и чл. 112е от ЗМПВВППРБ, чл. 139 и чл. 150 от ЗУТ.”

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

О б я в а

за

ЗА УЧАСТИЕ В

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на специализирани товарни автомобили за нуждите на Община Царево“

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd