С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за строително-монтажни работи на проект „Рехабилитация на път BGS3284 от кръстовище с път ІІ-9 до с. Българи от км 0+000 до км 0+700 Рехабилитация на път BGS2283 от кръстовище с ІІ-9 до с. Кости от км 0+000 до км 7+500”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на21.08.2013 г. (сряда), от 13:30 часа, в заседателната зала в сградата на Община Царево.

„Инженеринг /Работно проектиране и строително - монтажни работи/ за разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа в град Царево, по проект “Интегриран проект за водния цикъл на град Царево”

Идеен проект

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДИНСКИ И ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ КЪМ ПАРК ЦАРЕВО ЦЕНТЪР-ПЪРВИ ЕТАП“ В ПИ 48619.504.27

Избор на Консултант по изпълнението на Инженеринг /Работно проектиране и строително - монтажни работи/ за разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа в град Царево, по проект “ Интегриран проект за водния цикъл на град Царево”

Избор на проектант за обект: Благоустрояване и озеленяване на централна градска част на гр. Царево, засягаща имоти : УПИ I, УПИ II, пешеходна алея на запад от УПИ II  и пешеходна част от улица Хан Аспарух от о.т. 91 до о.т. 161

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и реконструкция на сграда в информационен център в село Българи, Община Царево“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА за ВЪЗЛАГАНЕ НА обществена поръчка по реда на ГЛАВА ОСМА „а” от  закона за обществените поръчки с предмет:

Изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект (фаза ТЕХНИЧЕСКИ проект с количествено-стойностна сметка) за изграждане на хидротехнически съоръженияв рамките на проект за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007 – 2013 г.), приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, съгласно чл. 111а, ал. 3 и чл. 112е от ЗМПВВППРБ”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „а” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ХИДРОГРАФСКО ПРОУЧВАНЕ В АКВАТОРИЯТА НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „МИЧУРИН”, ГР. ЦАРЕВО

Избор на изпълнител за строително-монтажни работи на проект „Рехабилитация на път BGS3284 от кръстовище с път ІІ-9 до с. Българи от км 0+000 до км 0+700 Рехабилитация на път BGS2283 от кръстовище с ІІ-9 до с. Кости от км 0+000 до км 7+500”

Сряда, 22 Май 2013 10:56

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища в Община Царево, обособени в две позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места - гр. Царево, гр.Ахтопол, с. Лозенец, с. Варвара, с.Синеморец и с.Изгрев

и

Обособена позиция 2: Строителни работи по полагане на пътна настилка на  четвъртокласните пътища Царево-Лозенец, Царево-Бродилово, Лозенец-Велика, Велика-Фазаново,

че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 23.05.2013 г. (четвъртък), от 10:00 часа, в заседателната зала в сградата на Община Царево.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
DMC Firewall is a Joomla Security extension!