Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Реконструкция и модернизация на лятно кино гр.Царево”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14,АЛ.4,Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на 6 /шест/ броя площни аератори: тип AEROSTRIP Type T 18 –E3,5-5-EU-18, с пропускливост по въздух Q = 385 Nm3/h за нуждите на ПСОВ –Царево

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:„Доставка и сервизиране на специализирани товарни автомобили за нуждите на Община Царево“

Поръчката е разделена в 3 обособени позиции (ЛОТ):

ЛОТ 1 - „Доставка и сервизиране на товарен автомобил – самосвал, категория N1  - 1 брой”;

ЛОТ 2 - „Доставка и сервизиране на товарен автомобил – цистерна за вода, категория N2  - 1 брой”;

ЛОТ 3 - „Доставка и сервизиране  на товарен автомобил – сметосъбиращ, категория N3  - 1 брой”;

Понеделник, 18 Февруари 2013 10:44

ОБЯВА

18.02.2013 г.

Публикувано на сайта на Община Царево

на 18.02.2013 г., вторник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007 – 2013 г./, приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, съгласно чл. 111а, ал. 3 и чл. 112е от ЗМПВВППРБ, чл. 139 и чл. 150 от ЗУТ”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 20.02.2013 г. (сряда), от 10:00 часа, в заседателната зала в сградата наОбщина Царево.

О Б Я В А

за

ЗА УЧАСТИЕ В

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007 – 2013 г./, приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, съгласно чл. 111а, ал. 3 и чл. 112е от ЗМПВВППРБ, чл. 139 и чл. 150 от ЗУТ.”

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

О б я в а

за

ЗА УЧАСТИЕ В

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на специализирани товарни автомобили за нуждите на Община Царево“

Четвъртък, 01 Ноември 2012 10:29

ОБЯВА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Корекционни мероприятия на Дере за отвеждане на повърхностни води до ваканционно селище село Лозенец, община Царево“

Процедура за възлагане изпълнението на обществена  поръчка, съгласно чл. 14, ал. 4 т.  от ЗОП: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2012/2013 г., включително до 01.12.2013 г., по обособени позиции”

О Б Я В А

за провеждане на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП:

Наименование на поръчката: Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2012 год. – 30.06.2013 год. за  следните маршрути:

-   Царево-Бродилово с дължина на маршрута 30 км и дневен пробег 90 км.

-   Ахтопол-Варвара с дължина на маршрута 10 км и дневен пробег 40 км.

-   Ахтопол-Синеморец с дължина на маршрута 12 км и дневен пробег 48 км.

-   Царево-Кости  с дължина на маршрута 50 км.  и дневен пробег  150 км.

-   Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево с дължина на маршрута 40 км. и дневен пробег 120 км.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево