Понеделник, 19 Август 2013 11:18

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител за строително-монтажни работи на проект „Рехабилитация на път BGS3284 от кръстовище с път ІІ-9 до с. Българи от км 0+000 до км 0+700 .....

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за строително-монтажни работи на проект „Рехабилитация на път BGS3284 от кръстовище с път ІІ-9 до с. Българи от км 0+000 до км 0+700 Рехабилитация на път BGS2283 от кръстовище с ІІ-9 до с. Кости от км 0+000 до км 7+500”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на21.08.2013 г. (сряда), от 13:30 часа, в заседателната зала в сградата на Община Царево.

Прочетена 2020 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево