Понеделник, 03 Юни 2013 11:03

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „а” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА за ВЪЗЛАГАНЕ НА обществена поръчка по реда на ГЛАВА ОСМА „а” от  закона за обществените поръчки с предмет:

Изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект (фаза ТЕХНИЧЕСКИ проект с количествено-стойностна сметка) за изграждане на хидротехнически съоръженияв рамките на проект за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007 – 2013 г.), приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, съгласно чл. 111а, ал. 3 и чл. 112е от ЗМПВВППРБ”

Прочетена 2111 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево