Понеделник, 18 Февруари 2013 10:44

ОБЯВА

18.02.2013 г.

Публикувано на сайта на Община Царево

на 18.02.2013 г., вторник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007 – 2013 г./, приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, съгласно чл. 111а, ал. 3 и чл. 112е от ЗМПВВППРБ, чл. 139 и чл. 150 от ЗУТ”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 20.02.2013 г. (сряда), от 10:00 часа, в заседателната зала в сградата наОбщина Царево.

Прочетена 2320 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево