Вторник, 11 Декември 2012 10:40

О Б Я В А за ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

О Б Я В А

за

ЗА УЧАСТИЕ В

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007 – 2013 г./, приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, съгласно чл. 111а, ал. 3 и чл. 112е от ЗМПВВППРБ, чл. 139 и чл. 150 от ЗУТ.”

Прочетена 2283 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево