Печат на тази страница
Сряда, 18 Ноември 2015 10:08

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево

Оценете
(0 гласа)

Проект !!!

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Царево и неговите постоянни и временни комисии, отношенията му с кмета на общината и общинската администрация, статута на общинските съветници, статута на обществения посредник и условията на сдружаване с органите на самоуправление на други общини.

(2) Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват въз основа на Конституцията, Законите на Република България и съгласно разпоредбите на този правилник.

Чл.2 Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от населението на общината при условия и ред, определен от закона.

Чл. 3 (1) В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

 1. Приетите от общинския съвет актове по ал. 1 се изпращат в седмодневен срок от приемането им от председателя на съвета на областния управител и на кмета на общината.
 2. Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината от секретаря на общината в срока по ал. 2 чрез вестник „Царево" и др. средства за масово разгласяване, сайта на община Царево, интернет и чрез поставянето на препис от протокола от заседанията на съвета на видно място в сградите на общинската администрация и кметствата. Преписът от протокола е съпроводен с поименна справка за присъстващи и отсъстващи от заседанието общински съветници.
 3. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.
 4. Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където сe съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.

Чл.4 В своята дейност общинският съвет се ръководи от следните общи принципи:

(а) законност;

(б) самостоятелност, по отношение на държавните органи при вземане на решения;

(в) гарантиране и закрила интересите на жителите на Общината;

(г) публичност при вземане на решенията и тяхното изпълнение.

ГЛАВА ВТОРА

КОНСТИТУИРАНЕ И РЪКОВОДСТВО

Чл.5 (1) Общинският съвет Царево се състои от 13 общински съветници.

        (2)Пълномощията на общинските съветници възникват от деня на полагането на клетва по реда на ЗМСМА и този правилник.

        (3) Пълномощията на общинските съветници се прекратяват на основанията и по реда на ЗМСМА.

Чл. 6 Основна форма на дейност на общинския съвет е заседанието.

Чл. 7 (1) Общинският съвет се свиква на първо заседание от областния управител в срока и по реда на чл.23, ал. 1 от ЗМСМА.

 1. Преди началото на първото заседание новоизбраните общинските съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага устно, което се удостоверява с подписване на клетвен лист, в присъствието на граждани на общината, на областния управител, или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.
 2. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастният общински съветник до момента на избирането на председател на общинския съвет.
 3. Общинският съвет избира от своя състав председател с тайно гласуване. За провеждането на тайно гласуване се избира комисия.
 4.  Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на общинския съвет.

Чл. 8 (1) Изборът на председател се извършва с бели бюлетини с имената на издигнатите кандидати. Гласуването става с отбелязване на вот пред имената на съответния кандидат.

 1. Празни, зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове и пликове с повече от една различни бюлетини се смятат за недействителни гласове. Пликовете с повече от една еднакви бюлетини се броят за един действителен глас.
 2. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината гласове от общия брой съветници.
 3. Ако при гласуването никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран процедурата по избора започва отначало. 

Чл. 9 (1) По предложение на общинските съветници общинският съвет избира от своя състав до двама заместник-председатели.

 1. Заместник-председателите се избират с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
 2. Общинският съвет избира обществен посредник с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на съветниците.
 3. В случаите по ал. 3 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство, повече от половината от общия брой общински съветници.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 10 (1) Председателят на съвета упражнява правомощията по чл. 25 ЗМСМА, като:

а/свиква общинския съвет на заседание;

б/ръководи подготовката на заседанията и самите заседания на съвета;

в/координира работата на постоянните комисии, както и временните комисии на съвета;

г/подпомага съветниците в тяхната дейност;

д/представлява общинския съвет пред външни лица и организации, както и в съда по дела, по които страна е Общинския съвет;

е/осъществява и други предоставени му по закона и съвета функции;

(2) Освен горните правомощия председателят на съвета е длъжен

да:

1. съобщава и разпределя проектите за решения и нормативни актове в Общинския съвет между неговите комисии според тяхната компетентност;

 2.уведомява постоянните комисии чрез техните председатели за издадените от кмета административни актове, подлежащи на контрол по реда на чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА в 3 дневен срок от постъпването им в деловодството на общински съвет;

 3. в     срока по т. 2 уведомява постоянните комисии чрез техните председатели за оспорените от кмета на общината и от областния управител актове на общински съвет на основание чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА;

4.осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;

5.удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет и на приетите от него актове, и подписва всички други документи, ангажиращи Общинския съвет;

6.определя местата в заседателната зала за общинските съветници, кметовете, кметските наместници, гостите и гражданите;

 7.следи за спазването на този правилник;

 8. следи за реда в залата при провеждането на комисии и заседания на Общинския съвет, като при нарушаването му въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени лицата-участници в нарушението;

 9. организира съхраняването на архива и документацията на съвета;

10. упражнява      непосредствено ръководство върху специализираното звено по чл. 29 А, ал. 2 от ЗМСМА;

 11. свиква на консултации по дневния ред и изпълнението на решенията на съвета председателите на комисиите.

 12. Изготвя и внася за обсъждане в общинския съвет два пъти годишно отчет за работата на съвета и неговите комисии;

 13. Командирова кмета на община Царево, разрешава ползването на предвидените съгласно КТ отпуски;

      Чл. 11 Председателят на общинския съвет изпълнява всички функции възложени му от действащото законодателство на Република България, актовете на общинския съвет и този правилник.

       Чл.12 (1) 3аместник-председателите на съвета подпомагат дейността на председателя, като упражняват правомощията му в случаите на негово отсъствие, както и осъществяват възложените им от председателя дейности.

           (2) Длъжността на заместник-председателите не е платена, с изключение на времето през което същите или който и да било от тях е упражнявал правомощията на председател. В този случай, съответния заместник-председател получава възнаграждението дължимо за председател, за времето на отсъствие на титуляра.

Чл.13 (1) Правомощията на председателя се прекратяват предсрочно по реда и условията на чл. 24, ал. 3 от ЗМСМА

1.при подаване на оставка, депозирана в деловодството на общинския съвет;

2.при влязъл в сила акт, с който е установено наличие на конфликт на интереси по Закона за предотваряване и установяване на конфликт на интереси.

 3.при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето с тайно гласуване с мнозинство, повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

3.1 предложението за прекратяване правомощията на председателя поради системно неизпълнение на задълженията му като председател се отправя чрез писмено и мотивирано искане от не по-малко от 1/3 от общия брой на съветниците, депозирано пред Общинския Съвет.

3.2 искането за предсрочно прекратяване правомощията на председателя по ал. 1, т. 3 се разглежда на следващото заседание.

             (2) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства:

        а/ от единия от заместник-председателите по решение на общинския съвет взето с мнозинство от повече от половината от членовете на Общинския Съвет.

       б./ от общински съветник избран с мнозинство повече от половината от общинските съветници, при отсъствие на двамата заместник-председатели. 

              (3) Нов избор на председател на съвета се провежда не по-късно от 14 дни от подаването на оставката, съответно от влизане в сила на решението на общинския съвет за прекратяване правомощията на председателя.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Чл.14 (1) Председателският съвет включва председателя на общинския съвет, заместник председателите на общинския съвет и председателите на постоянни комисии.

            (2) Председателят на общинския съвет, съвместно с председателския съвет, подготвя проект за дневен ред на всяко заседание на общинския съвет.

ГЛАВА ПЕТА

ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ

Чл.15 (1) Общинският съвет избира от състава си с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината от всички съветници членовете, председателите и секретарите на постоянните и временните комисии, както и комисиите създадени по силата на специален закон или подзаконов нормативен акт.

 1. При взето решение от общинския съвет за структуриране на постоянните и временните му комисии въз основа на партийна представителност, общинските съветници от съответната партия задължително излъчват общински съветник от групата си за попълване състава на избираната комисия.   
 2. Комисиите са органи на общинския съвет, изпълняващи съвещателни, инициативни, контролни, както и други възложени им от съвета функции. В изпълнение на тези си функции комисиите в общинския съвет приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в Общинския съвет и на съответните заинтересовани лица. 
 3. В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат експерти, консултанти и други специалисти, които участват в заседанията на комисията със съвещателен глас.

Чл. 16. Общинският съвет образува следните постоянни комисии:

 1. Правни въпроси, обществен ред, предотвратяване и установяване на  конфликт на интереси;
 2. Бюджет, финанси и европейски фондове;
 3. Икономическа политика и туризъм;
 4.  Устройство    на територията, управление на собствеността и  екология;
 5. Здравеопазване, образование, култура, развитие на младежта и спорта, вероизповедание и социални дейности.

Чл.17 (1) Съставът на постоянните комисии е от 7 члена общински съветници.

(2) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии, както и не могат да бъдат председатели или секретари на повече от една постоянна комисия.

Чл. 18 (1) Временните комисии и тяхната компетентност се създават по предложение на общинските съветници с решение на общинския съвет прието с мнозинство, повече от половината от броя на всички съветници, за конкретно определени случаи или дейности и се прекратяват след отпадане на необходимостта от съществуването им и приемане на отчет за дейността им.

(2) С решението по горната алинея се определя компетентността на временната комисия, нейния състав и срок на работа, както и необходимите финансови средства.

Чл.19 (1) Дейността на комисиите се ръководи от председател, а в негово отсъствие от секретаря на комисията, който организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с председателя на общинския съвет.

 1. В заседанията на постоянните комисии може да участва председателя на общинския съвет, който организира воденето на протокол от заседанията на комисиите.
 2. Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.

Чл.20 (1) Постоянните комисии се свикват на заседание от председателя на общинския съвет или от председателя на комисията, както и по искане на повече от половината от членовете на комисията.

(2) Комисиите заседават при необходимост, но не по-малко от веднъж на два месеца.

Чл.21 (1) Заседанията на постоянните комисии са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете им.

(2) Комисиите вземат решение с мнозинство повече от половината от присъствуващите членове на комисията.

(3) За заседанията на комисиите се води протокол, в който се отразяват в обобщен вид предложенията и разискванията и изцяло приетите решения. Протоколът се подписва от председателя на комисията, секретаря и от водещия протокола и се съхранява от председателя на общинския съвет. Представените по разискваните въпроси, материали, документи, експертни оценки, проучвания и други се описват в протокола и се считат за неразделна част от него.

Чл.22 (1) Постоянните комисии предоставят приетите от тях доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересовани лица.

   (2) При предоставянето на актовете по ал. 1 задължително се отразява и становището на тези членове на постоянната комисия, които не са били съгласни с тях.

Чл.23 По отделни въпроси и/или по усмотрение на председателя на Общинския съвет могат да се провеждат съвместни заседания на няколко постоянни комисии, които приемат общи актове, подписани от председателите на тези постоянни комисии и от секретарите им.

Чл. 24 Ако друго не е предвидено в решението за тяхното създаване  временните комисии осъществяват своята дейност съобразно предвидените по-горе правила за постоянните комисии.

Чл. 25 (1) За работата си в Общинския съвет и в неговите комисии всеки общински съветник, получава възнаграждение в размер на 50 лева за участие в комисия и на 50 лева за участие в сесия на общинския съвет. 

         (2) Възнаграждението по горната алинея се заплаща всеки месец въз основа на справка подписана от председателя на общинския съвет и от техническия сътрудник въз основа на данните от протоколите за проведени заседания на общинския съвет и неговите комисии.

      

ГЛАВА ШЕСТА

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 26 (1) Общинският съвет заседава в сградата на читалище "Г. Кондолов" или на друго място.

(2) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

 1. по негова инициатива;
 2. по искане на 1/3 от общинските съветници;
 3. по искане на 1/5 от избирателите на общината;
 4. по искане на областния управител;
 5. В случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

 (4) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет се извършва не по-късно от 3 дни преди заседанието. Уведомлението съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред на заседанието и се оповестява на интернет-страницата на Община Царево. Материалите за заседанието всеки от общинските съветници получава на посочен e-mail адрес.

(5) Кметът на Общината, Председателят на Общинския съвет и председателите на постоянните комисии, от чиято компетентност е въпроса, могат да предлагат за включване неотложни въпроси в дневния ред, ако се регистрират в звеното по чл. 29А, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от 17 часа на предхождащия заседанието ден.

Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде: настъпване на непредвидими обстоятелства-природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение; както и спазването на законосъобразен или друг установен срок, който не позволява прилагането на установената процедура, или срокове, свързани с усвояване на средства. По този ред не могат да се разглеждат нормативни актове /правилници, наредби и др./.

Чл.27 (1) Заседанията за осъществяване контрол върху актовете на кмета чрез отмяна или оспорване на основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА се свикват по инициатива на лицата по чл. 26, ал. 2, т. 1 и 2 от Правилника.

(2) 3аседанията по ал. 1 се свикват с покана най-малко 3 дни преди заседанието.

(3) Заседанията по ал. 1 се провеждат в 14 дневен срок от получаването на актовете на кмета в общинския съвет.

Чл.28 (1) 3аседанията по разглеждане на върнати за ново обсъждане актове на общинския съвет на основание чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА се свикват от лицата по чл. 26, ал. 2, т. 1 и 2 от Правилника.

 1. Заседанията по ал. 1 се свикват с покана най-малко 3 дни преди заседанието.
 2. Заседанията по ал. 1 се провеждат в 14 дневен срок от получаването в общинския съвет на върнатия за ново обсъждане акт, заедно с мотивите за връщането му.
 3. Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
 4. Актът,    върнат за ново обсъждане, се приема с мнозинство, определено в закон, но не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл.29 (1) Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от 6 пъти годишно. Ако в продължение на 3 месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се провеждат нови избори за общински съвет.

(2) Общинският съвет може да проведе и извънредни заседания по предварително обявен дневен ред.

Чл.30 (1) Заседанията на общинският съвет и на неговите комисии са открити. Всяко заседание започва с изслушване на химна на Република България.

 1. Лица, които не са общински съветници могат да присъстват на заседанията по реда, определен от председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.
 2. При нарушаване реда на заседанието председателят може да разпореди отстраняването на нарушителите от заседателната зала.

(4) На заседанията на Общинския съвет не се допускат въоръжени лица, както и лица във видимо нетрезво състояние и неприличен външен вид. Не се допуска ползване на мобилни телефони и провеждане на разговори по време на заседание, както и използването на мобилни телефони с включен звуков режим.

      (5) На заседанията на съвета, задължително присъства кмета на общината, а в негово отсъствие-заместника му, както и директорите на съответните дирекции или други длъжностни лица от състава на общинската администрация, в чиято компетентност са обсъжданите въпроси и приемани решения.

Чл.31 (1) Общинският съвет или съответната комисия може да реши някои от заседанията да се провеждат при закрити врати, когато това се налага за защита интересите на общината или на нравствеността.

     (2) Всеки общински съветник може да направи предложение заседанието на общинския съвет или на съответната комисия да бъде закрито.

     (3) След като изслуша мотивите на вносителя на предложението Общинският съвет или съответната комисия го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.

     (4) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.

Чл.32 (1) Заседанията на общинския съвет се записват на магнитен или електронен носител, като решенията се публикуват на сайта на общината със свободен достъп.

 1. При възможност заседанията на общинския съвет се записват на видеоносител и се прикачат към сайта на общината със свободен достъп.
 2. Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии могат да бъдат отразявани от средствата за масово осведомяване освен, ако общински съвет и комисиите не решат противното.

Чл.33 (1) Председателят открива заседанието в обявените в поканата час, дата и място, ако присъстват повече от половината от общинските съветници. При липса на кворум председателят може да отсрочи началото на заседанието за същия ден с един час по-късно. При повторна липса на кворум председателят отлага заседанието за друг ден и час при същия дневен ред. В този случай на отсъствуващите по уважителни причини общински съветници  се изпращат нови покани.

 1. Проверка на кворум може да се извършва след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и преди гласуване. Проверка на кворума се извършва и когато общински съветник или група общински съветници изрази мнение, че в залата не е налице необходимия кворум за обсъждане.
 2. Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.

Чл.34 (1) След откриване на редовното заседание от председателя на общинския съвет се пристъпва към обсъждане и гласуване на проекта за дневен ред. Общинските съветници могат да предлагат допълване на дневния ред. След приемането на окончателния дневен ред не могат да се обсъждат невключени в него въпроси.

          (2) Материали без становища на постоянните комисии не се разглеждат от общинския съвет, освен в случаите на чл. 26, ал. 5 от този Правилник.

          (3) Всяко заседание започва с питания и актуални въпроси на общинските съветници към кмета на общината, кметовете на населените места или други длъжностни лица от състава на общинската администрация относно изпълнение на приети решения на съвета или по поставени от общинските съветници питания и актуални въпроси.

      (4) Извънредно заседание се провежда по предварително заявен дневен ред, като в него общинските съветници могат да предлагат допълване на дневния ред.

Чл.35 (1) Председателят на Общинския съвет ръководи заседанието и дава думата за изказвания на общински съветници, кмета на общината, кметове на кметства, кметски наместници и граждани, които говорят само от трибуната. Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна заявка.

(2) Общинският съветник се изказва след като председателя му предостави думата в рамките на не повече от 10 минути.

(3) Кметът на общината и кметовете на населени места в община Царево, както и кметските наместници участват в заседанието с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното кметство в рамките на не повече от 10 минути.

(4) Думата се дава на кмета на общината, на заместника му, на областния управител, на председателите на постоянните комисии, при поискване от тяхна страна.

        (5) По всяка точка на дневния ред могат да се изказват до 2 желаещи граждани, които не са общински съветници. Желаещите да се изкажат се записват предварително при председателя на общинския съвет най-късно до момента на откриване на заседанието. Всяко изказване трае най-много 5 минути. При нарушаване на добрия тон председателят отнема думата на говорещия.

Чл.36 (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

 1. Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:
 2. прекратяване на заседанието;
 3. отлагане на заседанието;
 4. прекратяване на разискванията;
 5. отлагане на разискванията;
 6. отлагане на гласуването;
 7. проверка на кворума;
 8.  изменение начина и реда на гласуване;
 9.  възражение срещу реда на водене на заседанието;
 10.  възражение срещу нарушаване Правилника за работа на общинския съвет;
 11. Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути без да се засяга същността на обсъждания въпрос.

Чл.37 (1) Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.38 (1) Общинският съветник има право на реплика.

 1. Репликата е кратко възражение по съществото на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
 2. По едно и също изказване и по един и същи въпрос от дневния ред могат да бъдат направени най-много до 3 реплики от различни съветници.
 3. Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл. 39. Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване по време на обсъждането е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави до края на обсъждането.

Чл.40 След изчерпване на изказванията председателят обявява разискванията по съответния въпрос за приключени.

Чл.41 Когато е постъпило процедурно предложение думата се дава на общински съветник, който не е съгласен с него, след което се преминава към гласуване.

Чл.42 Когато има предложение за отлагане на разискванията се прилагат правилата на предходния член. При предложение за прекратяване на разискванията или за отлагането им, най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.

Чл.43 Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общинския съвет по предложение на председателя или на общински съветник.

Чл.44 Председателят може да прекъсне заседанието за определено време в случай на шум, безредие или друга ненормална за работа обстановка, както и когато важни причини извън заседанието налагат това.

Чл.45 (1) Гласуването е лично. Гласува се "за "против" или "въздържал се". Гласуването се извършва явно или тайно.

(2) Явното гласуване се извършва чрез:

 1. вдигане на ръка;
 2. саморъчно подписване;

3. поименно гласуване чрез прочитане на имената на общинските съветници по азбучен ред, които отговарят "за" , "против", "въздържал се".

 1. При липса на друго решение за всеки конкретен случай явното гласуване се извършва с вдигане на ръка.
 2. Тайното гласуване се извършва с бюлетини.

(5) Резултатите от явното гласуване се обявяват от председателя. Резултатите от тайното гласуване се обявяват от специално избрана за провеждане на гласуването комисия в състав от трима съветника. Комисията за провеждане на тайно гласуване се избира преди началото на тайното гласуване.

Чл.46 Предложение за поименно гласуване, за гласуване чрез саморъчно подписване или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се един общински съветник, който не е съгласен с направеното предложение.

Чл.47 (1) Гласуването започва до една минута след обявяването му от председателя.

(2) От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.48 Всички направени предложения се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване.

Чл.49 (1) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

 1. Решенията      на общинския съвет по чл. 21, ал.1, т.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 от ЗМСМА и по чл. 21А, ал. 3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство, повече от половината от общия брой на съветниците.
 2. Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал.1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

Чл.50 (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.

(2) Когато процедурата от гласуването, или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването им, председателят предлага то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.51 (1) За всяко заседание на общинския съвет се води протокол, който се подписва от председателя и техническия секретар. В него се вписват пълния текст на изказванията, предложенията, начина на гласуването и всички взети решения по обсъжданите въпроси. Всички писмени материали, предоставени на заседанието, се прилагат към протокола и се считат за неразделна част към него. Протоколът се приключва не по-късно от 7 дни от датата на заседанието.

(2) Председателят на съвета в седмодневен срок от провеждане на заседанието изпраща официално заверен препис от актовете на общинския съвет и приложенията към него на областния управител за упражняване на контрола по чл. 32, ал.2 от Закона за администрацията, както и на кмета на общината за изпълнение и на Районна прокуратура- Царево.

Чл.52 Общинските съветници могат да преглеждат протокола от заседанието и да искат поправки в него в 3 дневен срок от изготвянето на протокола. Възникналите спорове се решават от общинския съвет в следващото негово заседание. Постъпилите искания за поправки се докладват от председателя на съвета в началото на дневния ред на следващото заседание.

ГЛАВА СЕДМА

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ.

Чл.53 Проектите за правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят кметът на общината, кметовете на кметства и всички общински съветници. Предложенията се правят до председателя на съвета и следва да бъдат мотивирани.

Чл.54 (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3 дневен срок от постъпването им.

(2) Възражение по разпределението на проектите могат да се правят от заинтересованите постоянни комисии пред председателя в 2 дневен срок от уведомяването по ал. 1, който се произнася по тях веднага.

Чл.55 (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения и за приемане на други актове не по-късно от 7 дни от предоставянето на материалите на членовете на съответната комисия.

(2) Постоянната комисия води протокол за заседанията си, в който предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект.

Чл.56 (1) Протоколите със становищата на постоянните комисии и с техните проекти за приемане, допълване, изменение, или отхвърляне на предложения проект се предоставят на общинските съветници от председателя на съвета.

(2) Проектите за решения се обсъждат и гласуват от общинския съвет, след като се изслуша становището на постоянната комисия, становището на вносителя и изказванията на общинските съветници по него.

Чл.57 Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на разглеждане от постоянните комисии на общинския съвет.

Чл.58 Материали и проекти за решения, предложени от кметове на населени места за разглеждане от общинския съвет, не се разглеждат, ако не са съпроводени от становище на съответните кметски съветници.

Чл.59 (1) Председателят на общинския съвет съобщава преди пристъпване към разглеждане на въпросите от дневния ред на всяко заседание на общинския съвет за постъпило оспорване пред съда от областния управител или от кмета на общината за решение на съвета от предходното заседание, както и за хода на вече образуваните съдебни дела срещу решения на съвета.

(2) В същото заседание общинският съвет може да проведе нови разисквания и да вземе решение за оттеглянето на оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. Оттеглянето на оспорения акт или решението за издаване на акта в тези случаи произвежда действие при условията на чл. 156 от АПК. Общинският съвет прегласува оспореното решение с определеното в закона мнозинство, необходимо за приемането на акта.

ГЛАВА ОСМА

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Чл.60 (1) Проектът на общинският бюджет се внася в Общинския съвет от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии.

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии на съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок до 10 дни от получаването на материалите.

(3) След изтичане на срока по предходната алинея проектът се внася за обсъждане и приемане независимо от броя на представените становища.

Чл.61 (1) Обсъждането на заседание на общинския съвет започва с изложение на вносителя, след което се изслушват доклада на комисията по бюджет и финанси и становищата на останалите постоянни комисии.

(2) Обсъждането и гласуването на проекта се извършва по общи суми, раздели, параграфи, мероприятия и кметства.

Чл.62 (1) Предложения по проекта за годишен бюджет, който предвиждат или предполагат увеличаване на бюджетните разходи по един параграф или мероприятие се разглеждат, когато се посочи източника на финансиране.

(2) Предложения за изменение в предвидения размер на бюджетните приходи по групи и параграфи могат да се правят съгласувано с вносителя, като се имат предвид нормите в Закона за общинските бюджети.

Чл.63 Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се разглеждат по правилата на този раздел. Те се разпределят за разглеждане задължително от комисията по бюджет и финанси.

Чл.64 Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно финансиране, се съпровождат с предложения за съответно изменение на приетия общински бюджет. В тези случаи се прилагат правилата по този раздел.

Чл.65 По искане на председателя на съвета, на 1/3 от общинските съветници, или на председателя на постоянната комисия по бюджет и финанси, кметът на общината прави отчет за хода на текущото изпълнение на бюджета за съответната година. По отчета могат да се проведат разисквания.

Чл.66 По неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно правилата на предходната глава и разпоредбите на Закона за общинските бюджети.

ГЛАВА ДЕВЕТА

КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.67 След откриване на заседанието на Общинския съвет и преди приемането на дневния ред, председателят докладва за изпълнението на влезлите в сила актове на общинския съвет от страна на общинската администрация.

Чл.68 Дневния ред на всяко редовно заседание започва с изслушване на актуални въпроси и питания на общинските съветници и отговорите по тях.

Чл. 69. (1)  Общинските съветници имат право да отправят въпроси от актуален характер до кмета, неговия заместник и кметовете на кметства по проблеми, които представляват обществен интерес.

     (2) Общинските съветници имат право да отправят питания до кмета, неговите заместници и кметовете на кметства, които се отнасят до основни страни от тяхната дейност и дейността на администрацията, която те ръководят.

Чл.70 (1) Актуалните въпроси и питанията се отправят чрез председателя на общинския съвет само в писмена форма. Те следва да бъдат точно и ясно формулирани, да не съдържат лични нападки и обидни квалификации и да бъдат подписани от общинския съветник.

 1. Отговорът на въпроса или питането е устен, освен ако общинския съветник не е заявил, че желае отговорът да е писмен. 
 2. Актуалният въпрос се отправя не по-късно от 17,00 часа на работния ден, предхождащ заседанието на Общинския съвет.  
 3. Питането се отправя не по-късно от 7 дни от началото на заседанието на Общинския съвет, на което същият следва да получи отговор.
 4. Ако актуалния въпрос или питането са отправени след сроковете, съответно по ал. 3 или ал. 4, същите получават отговор на заседанието следващо заседанието преди което са били зададени.
 5. Председателят на общинския съвет уведомява незабавно кмета на общината, неговия заместник и кметове на кметства за постъпилите  актуални въпроси и питания, като им изпраща копия от тях и ги информира  за датата на заседанието, на която те следва да представят отговора си.
 6. Общинските съветници могат да оттеглят отправените от тях актуални въпроси и питания писмено до започването на заседанието на общинския съвет или устно в самото заседание.     

Чл.71 (1) Общинският съветник може да отправи не повече от два актуални въпроса и едно питане за едно заседание.

 1. Времето за изложение на актуалните въпроси и питанията е до 3 минути.
 2. Отговорът на актуалния въпрос или питането се изключва от дневния ред, когато общинският съветник, който го е отправил отсъства от заседанието или го е оттеглил.
 3. Общинският съветник задал въпроса има право да заяви дали е доволен от отговора или не в рамките на 2 минути.

Чл.72 Общинският съвет или избраните от него комисии могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на жителите.

ГЛАВА ДЕСЕТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл.73 При изпълнение на своите правомощия общинският съветник има правата по чл. 33 от ЗМСМА, както и следните права:

 1. да          ползва материално-техническата база и услугите на администрацията на общината (по реда на устройствения правилник на общинската администрация)
 2. държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. 
 3. да получава компенсация на разходите, които е извършил при осъществяване на дейността си като общински съветник. Да получава по 50 лв. месечно на общинските съветници за телефонни разговори при изпълнение на задълженията им като общински съветници. Признават се транспортните разходи при пътуване със собствен автомобил на общински съветници, живеещи постоянно извън град Царево, извършени поради участието им в дейността на Общинския Съвет и неговите комисии. Разходите се изплащат съгласно Наредбата за командировките в страната.
 4. да получава необходимата за своята дейност като общински съветник информация от всички общински служби, под формата на копия от документи, извлечения, обобщени справки (по реда на устройствения Правилник за работа на общинска администрация)

Чл.74 Общинският съветник не може:

1. да заема щатна длъжност в съответната общинска администрация;

 1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие, или директор на общинско предприятие по закона за общинската собственост.
 2. да участва при вземане на решения, когато се отнасят за негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

Чл.75 (1) Общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет и на комисиите, в които са избрани и да участват в решаването на разглежданите въпроси.

 1. При  отсъствие по уважителни причини общинските съветници са длъжни най-късно до началото на заседанието да уведомят писмено или устно председателя на съвета за причините за отсъствието.
 2. При неуведомяване по реда на горната алинея отсъствието се счита за такова по неуважителни причини. В началото на всяко заседание председателят на съвета уведомява съветниците за броя на отсъствията им, както и за причините за отсъствието.
 3. Когато, без да е уведомил председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини /служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване или други/, общински съветник не участва в три поредни или общо пет заседания на общинския съвет през годината, председателят уведомява общинската избирателна комисия, която се произнася за предсрочното прекратяване пълномощията на съветника.
 4. Общински  съветник, на когото се налага да напусне заседанието преди да е завършило или да закъснее за заседание уведомява председателя на Общинския съвет.
 5. Общинският   съветник е длъжен да поддържа връзка с избирателите си и да ги информира за дейностите и решенията на общинския съвет.
 6. При неизпълнение на задължението по ал. 1 по неуважителни причини общинския съветник не получава възнаграждение по чл. 25, ал. 1 и по чл. 78 ал. 1 от правилника. Той не получава предвиденото възнаграждение за участие в заседание и/или на комисия и в случаите, в които макар да е  присъствал през определена част от провеждането им, по различни причини го е напуснал, като не е взел отношение и гласувал по 2/3 или повече от предварително заложените докладни записки, разглеждани и гласувани като дневен ред на заседанията на Общинския съвет и на комисиите.

Чл.76 (1) Общинските съветници могат да бъдат командировани с тяхно съгласие извън територията на общината и в чужбина във връзка с изпълнението на техните функции.

(2) Командироването по ал. 1 се извършва от председателя на ОбС по реда на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.

 1. При командироване по реда на горната алинея общинският съветник има право на командировъчни разходи в нормативно установения размер.

     Чл. 77 (1) Общинските съветници получават неплатен служебен отпуск за времето, през което са заети във връзка със своята дейност на съветници.

 1. Искането за служебен отпуск се извършва с акта за свикване на общинския съвет на заседание, съответно на комисията, на която е член.
 2. Времето на служебна заетост се удостоверява от председателя на Общинския съвет.

Чл.78 (1) Дейността на общинските съветници е платена. За участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии общинския съветник получава възнаграждениев размер на 50 лева за всяко заседание.Общият размер на възнаграждението на общинския съветник не може да бъде повече от 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

     (2) Председателят на общинския съвет за непълното работно време в размер на 4 часа, през които упражнява правомощията си получава възнаграждение равно на 50 на 100 от брутното възнаграждение на кмета на общината. 

 1. За участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии експерти, консултанти и други специалисти извън състава на общинската администрация, получават възнаграждение в размер на 50 лева за всяко свое участие.

Чл. 79 (1) В съответствие с чл. 37 В от ЗМСМА в кметствата могат да се избират кметски съветници за подпомагане дейността на кмета на кметството при изпълнение на функциите му.

(2) Общото събрание на населението за избор на кметски съветници се свиква от кмета на кметството чрез обявление, направено по реда на чл. 3 ал. 3 от този правилник.

Броят на кметските съветници се съобразява с броя на населението.

 1. Общото     събрание на населението на кметството може да вземе решение, ако на него присъстват повече от половината от гражданите с право на избирателен глас по избирателни списъци от проведените на територията на кметството последни избори. Ако в обявения час не е налице кворум, събранието се отлага с един час и тогава се взема решение в присъствието най-малко на 1/3 от гласоподавателите на населеното място.
 2. Решението на общото събрание за избор на кметски съветници се обявява от кмета на кметството.
 3. По въпроси, касаещи съответното кметство, кметските съветници чрез кмета на кметството излизат с писмено становище до общинския съвет.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА.

СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 80 (1) Отношенията на Общинския съвет с органи на местно самоуправление на други общини, както и международните връзки на общинския съвет се организират и осъществяват от неговия председател.

(2) Предложение за изпращане на делегации на общинския съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават от общинския съвет.

Чл. 81 (1) Сътрудничеството на община Царево с други общини, области, юридически и физически лица се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет.

             (2) Проектът на споразумението за сътрудничество се разглежда от постоянните комисии на общинския съвет съобразно материята на договора. Когато предметът на споразумението касае територията или населението на конкретно кметство, проектът се разглежда и от кметските съветници в кметството.

          (3) Становище по проектите за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.

Чл.82 Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на общината с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.

Чл.83 Всички договори на общината, сключени с териториални единици или общности в страната и чужбина, влизат в сила след ратифицирането им от общинския съвет.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.84 Към състава на общинската администрация с утвърждаването на щата и структурата на общинската администрация се създава звено за подпомагане и осигуряване на дейността на общинския съвет.

Чл. 85 (1) Щатният състав на звеното се състои от две щатни бройки: секретар-деловодител и юрист, които се назначават на трудов договор от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

                     (2) Лицата от състава на звеното работят под непосредственото ръководство на председателя на общинския съвет.

Чл.86 Възнаграждението на лицето от звеното се определя с утвърждаването на щата и структурата на общинската администрация. Възнаграждението е за сметка на общинския бюджет.

Чл.87 Всички разходи по материално-техническото осигуряване на дейността на съвета се поемат от общинския бюджет. При изготвяне на проекта за бюджет за съответната финансова година, председателят на съвета прави мотивирано предложение до кмета на общината за необходимата сума за осигуряване дейността на съвета, включително и разходи за възнаграждения.

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Чл.88 (1) Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанието на общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината по установения в този правилник ред.

Чл.89 (1) Кметските наместници:

1 организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

 1. упражняват       контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
 2. предприемат    мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;
 3. предприемат     мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;

5.организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;

6.водят регистъра на населението и регистрите по гражданското състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;

7.отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място;

8.представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседание на общинския съвет или неговите комисии.

(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед на кмета на общината.

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 90. Настоящият правилник се приема на основание чл.21, ал. 3 от ЗМСМА и се съобщава и разгласява по реда на чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от  председателя на съвета.

Чл.91 Всички изменения и допълнения на този правилник се извършват с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на 1/3 от общинските съветници.

Чл.92 Правилникът влиза в сила от деня на неговото приемане, като отменя заварения Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с общинска администрация-Царево, приет с Протокол № 2 от 19.11.2011 година (доп. Реш. №  259, Прот. № 19 от 21.03.2013 год.)

Чл.93 Контролът за изпълнението на правилника се възлага на Председателя на съвета. Същият съхранява и оригиналния екземпляр от текста на приетия правилник.

                ВРЕМЕННА КОМИСИЯ: 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..............       Даниел Стоянов Скулиев

               ЧЛЕНОВЕ: 1. ....................       Невяна Радкова Фешева

                                   2. ....................         Ангел Георгиев Цигуларов

                                   3. ....................        Младен Димитров Бъчваров

                                   4. ....................         Георги Атанасов Русинов

                                  

Прочетена 3336 пъти