Печат на тази страница
Понеделник, 06 Април 2015 16:06

Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост /НРПУРИВОС/, касаещо базисните наемни цени

Оценете
(0 гласа)

ДО ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЦАРЕВО

   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево

Относно:Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост /НРПУРИВОС/, касаещо базисните наемни цени;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Представям на Вашето внимание проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост /НРПУРИВОС/. Предложеното изменение се състои в промяна в Тарифата  за базисни наемни цени – Приложение № 1, подточка В „Обособени обекти – части от имоти, общинска собственост”, точка 1 от наредбата, касаеща цената за отдаване под наем на 1 кв.м. на месец без ДДС на обект „лятно кино”.

Обектът „лятно кино” е построен в ПИ № 48619.502.207 по КК на гр.Царево и включва: сцена и екран, комуникационна площ, трибуни, каса и бар, коридор, санитарни възли, площадка за маси. Площта на обекта е 569.25 кв.м.. Базисната наемна цена, която е определена е 0.56 лв. / нула лева и петдесет и шест стотинки/ на 1 кв.м. на месец без ДДС.

Обектът „лятно кино” не може да функционира целогодишно, тъй като е с режим на работа само през летния период. Базисната наемна цена трябва да е за целия обект, тъй като той не може да бъде отдаван под наем частично.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК настоящият проект за изменение на НРПУРИВОС е публикуван на интернет страницата на Община Царево ведно с мотивите.

            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА предлагам Общински съвет  Царево да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Изменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственоств частта по ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ“, таблицата по чл.2 „Базисни наемни цени”, подточка В „Обособени обекти – части от имоти, общинска собственост”, точка 1 „Лятно кино”, както следва:

2. Изменя точка 1, както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА Месечна наемна цена на 1 кв.м. площ – лв. без ДДС
А./ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА: Идеален център I зона II зона III зона
... ... ... ... ...
В./ ОБОСОБЕНИ ОБЕКТИ – ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Лятно кино

(Обектът е построен в ПИ № 48619.502.207 по КК на гр.Царево и включва: сцена и екран, комуникационна площ, трибуни, каса и бар, коридор, санитарни възли, площадка за маси. Площта на обекта е 569.25 кв.м..)

2200.00 лв. / за период на ползване 01.06 – 30.09
... ... ... ... ...

Суважение,

инж. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

Кмет на Община Царево

Изготвил:

Мария Кушева

Мл. експерт „Стопански дейности“

 

ДО

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЦАРЕВО

   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево

Относно:Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост /НРПУРИВОС/, касаещо базисните наемни цени;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Представям на Вашето внимание проект за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост /НРПУРИВОС/. Предложеното допълнение се състои в допълване в Тарифата  за базисни наемни цени – Приложение № 1, подточка Б „ТЕРЕНИ” от наредбата, касаеща цената за отдаване под наем на „Терен за атракционен парк, отдих и развлечения”.

Теренът представлява ПИ № 48619.27.12 по КККР на гр.Царево, ведно с изградените в него сгради, с трайно предназначение на територията – земеделска, с площ от 457.406 дка, актуван с АЧОС  № 1735/18.06.2014 година.

Настоящото допълнение на Наредбата се породи от факта, че към този момент тази цена не е била определена с решение на Общински съвет.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК настоящият проект за изменение на НРПУРИВОС е публикуван на интернет страницата на Община Царево ведно с мотивите.

            С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА предлагам Общински съвет  Царево да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Изменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственоств частта по ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ“, таблицата по чл.2 „Базисни наемни цени”, точка „Б/ТЕРЕНИ”, както следва:

Добавя нова т.16 , както следва:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА Месечна наемна цена на 1 кв.м. площ – лв. без ДДС
Б./ ТЕРЕНИ: Идеален център I зона II зона III зона
... ... ... ... ...

16. Терен за атракционен парк, отдих и развлечения

(Теренът представлява ПИ № 48619.27.12 по КККР на гр.Царево в едно с изградените в него сгради, с трайно предназначение на територията – земеделска, с площ от 457.406 дка)

8 000.00 лв. на година
... ... ... ... ...

Суважение,

инж. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

Кмет на Община Царево

Изготвил:

Мария Кушева

Мл. експерт „Стопански дейности“

Прочетена 4150 пъти