Вторник, 07 Януари 2020 14:55

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево

Оценете
(0 гласа)

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 07.01.2020 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2019 – 2023 г., своевременно да актуализира своя Правилник, което да позволи нормалното организиране и протичане на заседания и взимане на решения, важни за Община Царево. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Царево.

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Таня Янчева – Председател на Общински съвет Царево

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, приети с Решение № 24, Протокол № 3/19.12.2019 год. на Общински съвет Царево и съгласно Заповед № РД-09-2/06.01.2020 год. на Областния управител на Област Бургас;

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предоставям на Вашето внимание докладна записка за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, приет с Решение № 3, Протокол № 2/28.11.2019 год. на Общински съвет Царево, предвид следните

МОТИВИ

I. Причини, които налагат приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево:

С Решение № 24, Протокол № 3/19.12.2019 год. Общински съвет Царево измени и допълни Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево с цел отстраняване на технически грешки, допуснати при първоначалното приемане на Правилника на ОбС, приет с Решение № 3, Протокол № 2/28.11.2019 год. на Общински съвет Царево.

Във връзка със Заповед № РД-09-2/06.01.2020 год. на Областния управител на Област Бургас настоящият проект за изменение и допълнение на Правилника на ОбС на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА е публикуван на интернет страницата на Община Царево за сведение на гражданите и обществеността, като на заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 07.01.2020 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2019 – 2023 г., своевременно да актуализира своя Правилник, което да позволи нормалното организиране и протичане на заседания и взимане на решения, важни за Община Царево.

II.  Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

В резултат на приемане на измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево се очаква да се подобри организацията и работата на съвета, както и да се отстранят технически грешки, допуснати при първоначалното приемане на същия, в резултат на протеклите обсъждания, както и мненията, и предложенията, които се отправиха по време на проведеното на 28.11.2019 год. второ заседание на Общински съвет Царево.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на изменения и допълнен правилник.

 Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от ЗМСМА.

 IV. Очаквани резултати от прилагането на Правилника.

Очакваните резултати от прилагането на Правилника са свързани с подобряването на организацията и работата на съвета.

 V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет-Царево да приеме следното

 РЕШЕНИЕ:

Изменя и допълва Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, приет с Решение № 3, Протокол № 2/28.11.2019 год. на Общински съвет Царево, както следва:

  1. В чл. 15, ал. 1 след думата „председателите“ поставя запетая и добавя думата „заместник-председателите“.

  2. В края на изр. 2 на ал. 5 на чл. 26 точката отпада и се добавя следния текст: „и други въпроси, които с оглед тяхната целесъобразност, Общинският съвет прецени, че са неотложни и гласува да бъдат включени в дневния ред на конкретното заседание.“.

  3. Отменя се чл. 25.

  4. В чл. 75, ал. 7 отпада словосъчетанието „по чл. 25, ал. 1 и“.

  5. Ал. 2 на чл. 76 се изменя и придобива следния вид: „Командироването по ал. 1 се извършва от кмета на Община Царево с нарочна заповед по реда на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.“.

  6. Към текста на ал. 1 на чл. 78 се добавя ново четвърто изречение със следното съдържание: „Възнаграждението се заплаща всеки месец въз основа на справка подписана от председателя на общинския съвет и от техническия сътрудник въз основа на данните от протоколите за проведени заседания на общинския съвет и неговите комисии.“.

  7. В чл. 52 указаният „3-дневен срок от изготвянето“ се променя на „7-дневен от датата на провеждане на заседанието“.

ТАНЯ ЯНЧЕВА

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1457 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево