Печат на тази страница
Петък, 30 Януари 2015 16:22

Правилник за работата на комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Оценете
(0 гласа)

Вътрешни правила за работа на постоянно действащата Комисия към Общински съвет-Царево съгласно Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси

/Приети от ОбС, Решение №421, Протокол 35/12.04.2010г./

Чл. 1. Комисията осъществява своята дейност в съответствие със Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Правилника за организацията и дейността на ОбС и вътрешните си правила.

Чл. 2. Комисията се състои от петима общински съветници. Ръководи се от председател и секретар. Представлява се от председателя, а в негово отсъствие - от секретаря.

Чл. 3. (1) Заседанията на комисията са  закрити.

(2)    На заседанията на комисията се водят протоколи, които се подписват от председателя, секретаря и водещия протокола.

(3)    Достъп до протоколите при условията на чл. 18 имат само общинските съветници, членове на тази комисия.

(4)    Открити заседания на комисията се провеждат по предложение на всеки от членовете на комисията при съгласие на мнозинството от членовете на комисията.

Чл.4. (1) Заседанията на комисията се свикват от нейния председател или по искане  на една трета от членовете й .

(2)    Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината й членове.

(3)    При провеждане на заседание членовете на комисията се подписват в присъствен лист.

Чл. 5. (1) Решенията  се приемат с мнозинство от членовете на комисията.

  1.  Гласуването е явно и лично.
  2. В доклада на комисията  се отразява особеното мнение на членовете, гласували”против”.

Чл. 6. Дейността на комисията се подпомага от щатни и нещатни експертни сътрудници, които присъстват на заседанията с решение на комисията.

Чл. 7. (1) Всички лица, държавни и местни органи оказват съдействие на комисията в хода на извършваните от нея проверки, като са длъжни да предоставят исканите сведения и документи и да дадат необходимите обяснения,съгласно чл.26, ал.3 от ЗПРКИ и чл. 33, ал.2 от ЗМСМА.

(2) Информацията, изискана при проверките от държавните и местните органи, органите на съдебната власт и другите институции, се предоставя на комисията в 14-дневен срок от получаване на искането.

Чл. 8. (1) Комисията създава регистри на декларациите за несъвместимост и за частни интереси по глава трета от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

(2) Комисията извършва проверка на декларациите по ал. 1 по сигнал или по своя инициатива.

Чл. 9. Комисията извършва проверка за конфликт на интереси на председателя на ОбС, общинските съветници, кмета и зам.кметовете на общината,   кметове на кметства,   Обществения посредник,управители  на общински дружества, които изцяло или частично се избират от  общинския съвет.

Чл. 10. При извършване на проверки членовете на комисията защитават публичния интерес, при запазване достойнството на лицата, които се проверяват.

Чл. 11. (1) Комисията извършва проверки за конфликт на интереси по:

1.   сигнал на физическо или юридическо лице;

2.   искане на лицето, заемащо публична длъжност;

3.   инициатива на комисията.

(2)   Сигналът или искането се подават писмено и се подписват, с посочване на име адрес и телефон . Когато сигналът е подаден от юридическо лице, се посочват , данните на управляващия дружеството, който следва да подпише сигнала. Когато сигналът е написан на чужд език, той се придружава с превод на български език.

(3)    Сигналът или искането трябва да съдържа описание на
обстоятелствата, на които се основава.

(4)     Анонимни сигнали, подадени до комисията,  не се приемат и не  се разглеждат в заседанията й.

(5)   Сигналите до комисията се  приемат от техническия секретар на ОбС.    

Чл. 12. Извън регистъра по чл. 8, Комисията създава и входящ регистър за сигналите и исканията за извършване на проверки за конфликт на интереси. В регистъра се отбелязват и проверките за конфликт на интереси, които са започнали по инициатива на комисията.В регистъра се входират и документи от трети лица, свързани с извършваните проверки.

Чл. 13. (1) След регистриране на сигнала или искането комисията започва проверка, в която събира доказателствата, необходими за пълното и всестранно изясняване на фактите и обстоятелствата.

(2) Комисията уведомява с писмо лицето, заемащо публична длъжност, за започналата проверка и го кани за изслушване.Комисията може да поиска допълнителна информация и документи от проверяваното лице.

Чл. 14. (1) Събраните от комисията документи и получената информация се използват само за целите на проверката.

(2) Членовете на комисията, както и нейните сътрудници, са длъжни да:

1.  не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;

2.   не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с извършваните проверки;

3.   опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

4.   материалите, необходими за работата на комисията се размножават и съхраняват на място, достъпно единствено за членовете на комисията.

(3)Членовете на комисията подписват специална декларация за опазване и неразпространение на информация.

Чл. 15. (1) Проверката се извършва в срок до 60 дни от постъпването на сигнала или искането или от самосезирането на комисията. При сложност на случая комисията може да гласува удължаване на този срок с 30 дни.

 (2)  Проверката приключва, след като се изясни случаят и се обсъдят
всички доказателства.

(3)    След приключване на проверката се дава възможност на
проверяваното лице да се запознае с решението на комисията.

(4)   Ако в хода на проверката бъдат установени данни за извършено престъпление, комисията информира ОбС и изпраща незабавно материалите напрокуратурата,като проверкатане сепрекратява.

(5)   Проверката приключва с доклад, който се приема по реда на чл. 5 от настоящите правила.

Чл. 16. Когато докладът приключи със заключение, че е извършено нарушение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, председателят на комисията сезира компетентния съд в тридневен срок от приемането на доклада, с искане за установяване на конфликт на интереси.

Чл. 17. Комисията обявява на интернет страницата на ОбС името на лицето, заемащо публична длъжност по чл. 12, за което компетентния съд установи конфликт на интереси с влязъл в сила акт.

Чл. 18. Председателят на комисията и членовете й обвързват комисията с публичните си изявления само в случаите, когато изразяват становища, които са взети с решения.

Чл. 19. Членовете на комисията имат достъп до цялата документация, която се съхранява в комисията.

Чл. 20. Административни наказания за извършени нарушения се налагат по реда на глава ІХ от ЗПРКИ.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за предотвратяване и разкриване на кофликт на интереси.

Всички съобщения и уведомления във връзка с работата на Комисията се връчват писмено на съответните органи и лица по надлежен ред. При неотложна необходимост уведомлението може да се извърши по факс или по електронен път.

Настоящите правила са приети на заседание на постоянно действащата Комисия, съгласно Закона  за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси .

Прочетена 3759 пъти