Печат на тази страница
Петък, 30 Януари 2015 16:21

Правилник за организацията и дейността на клубовете за пенсионери и инвалиди на територията на Община Царево

Оценете
(1 глас)

/Приет се Решение №75 от 8.05.2008г.Протокол№9/

Приложение:

към Решение № 41 т. 4 прието с Протокол № 6 от 29 февруари 2008 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

        1. Настоящият правилник урежда организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите на територията на Община Царево, като форма за социална интеграция на хората от третата възраст.
        2. Клубовете се учредяват на териториален / квартален / принцип в гр.Царево и кметствата по населени места .

       3. Клубовете са местна дейност, финансирана от Общинския бюджет за съответната година.

       4. Клубовете могат да бъдат за пенсионери или смесени / лица с група инвалидност и лица в пенсионна възраст /.

       5. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контактии активното дълголетие на пенсионерите.
       6. Клубовете осъществяват следните дейности и мероприятия:

- Социални - срещи и социални контакти на клубните членове, организиране на срещи и консултации с представители на общински и държавни институции, имащи отношение по проблемите на пенсионерите и инвалидите, проучване и подпомагане на социално слаби граждани от съответния район, организиране на посещения и помощ за самотно живеещи пенсионери и нвалиди.

- Здравни   - здравна просвета, изнасяне на здравни беседи, здравни консултации.

- Културни - честване на празници и рождени дни, организиране на художествена самодейност.
        7. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете работят съвместно със съюзите на пенсионерите, на инвалидите ,на ветераните от войните , военноинвалидите, съюза на диабетиците ,фондации, частни физически лица, съюза на репресираните и си сътрудничат с други неправителствени организации.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

        8. Сектор „ Здравеопазване и социални дейности ” в Общинска Администрацияпроучва потребностите от клубовете и предлага след съгласуване с Кмета на общината разкриването, преместването и закриването им.

       9. Клубовете за пенсионерите и инвалидите се откриват, закриват или преместват с решение на Общинския съвет.

       10. Клубовете в гр. Царево се разкриват при   50 желаещи пенсионери и инвалиди, а в гр. Ахтопол и с. Лозенец при минимум 25 желаещи.

       11. Клубовете в останалите населени места се откриват , ако в съответното населено място има минимум 20 пенсионери или инвалиди , желаещи да учредят такъв.

      12. Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст или с определена група инвалидност, живеещи в съответния район   / населено място / при спазване правилника за вътрешния ред.       

       13. Помещенията, в които се разкриват клубовете, както и подходящото им
обзавеждане, се осигуряват от Община Царево.

       14. Допуска се ползване на помещенията на клубовете от други обществени организации, регистрирани по законите на РБългария, по предварителна заявка до техническия организатор на клуба ,след заповед на Кмета на Общината.

      15. Разходите по издръжката на клубовете : отопление, осветление, вода, и ремонти се осигуряват от общинския бюджет.

     16. Клубовете се разкриват с писмено заявление за жителите на Царево до Кмета на Общината, а за останалите населени места чрез кметовете на кметства или кметските наместници.

     17. При необходимост и по преценка на Общината в клубовете се назначават технически организатори на трудов или граждански договор.

     18. Трудовите и/или гражданските договори на техническите организатори се сключват, изменят и прекратяват от Кмета на Община Царево.

     19. Техническите организатори са отговорните длъжностни лица по опазване на имуществото, поддържане на хигиената, целесъобразното ползване на клубните бази и съдействат на клубното ръководство при осъществяване на дейностите / социални, здравни и културни /.

     20. Задълженията и отговорностите на Организаторите подробно се регламентират с длъжностната характеристика,утвърдена от Кмета на Община Царево.

    21. Към клубовете се организират бюфети, в които се предлагат безалкохолни напитки, кафе,чай, захарни изделия и др. без търговска надценка. Не се разрешава развиването на търговска дейност.

    22. Бюфетите се зареждат със средства набрани от консумацията, дарения и спонсорство.

  

III ЧЛЕНСТВО ,РЪКОВОДСТВО И ДЕЙНОСТ В КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ.

     23. Пенсионерите и инвалидите, ползващи клубните бази, избират свое ръководство в състав до 5 члена.

     24. Председателят на ръководството предствавлява клуба в отношенията с Община Царево , кметства и други организации.

     25. Клубното ръководство разработва годишна Програма за осъществяване на социалните, здравните и културни дейности на пенсионерите и инвалидите,която съдейства за постигане и поддържане на тяхното пълноценно социално включване и социална интеграция в общността .

     26.Членски внос заплащат всички членове на съответния клуб, като размера му се определя с решение на Общото събрание.

     27. Средствата, набирани от членски внос, се ползват за социални, здравни, културни, спортни и др. дейности в съответния клуб.
     28. Органи на управление на клубовете са общото събрание, клубният и
контролният съвет.
     29. Общото събрание на клуба се състои от всички пенсионери и инвалиди, ползващи неговите услуги.То се свиква най-малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50% плюс един от ползващите услугите на клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите.
     30. Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от 3 до
9 души - председател, зам.-председател, касиер и членове, както и контролен
съвет от трима души - председател и двама членове.
     31. Общото събрание:
        - приема правилника за вътрешен ред;
        - обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния съвет;
        - приема програма за дейността на клуба, определя източниците и размера на нейното финансиране.
     32. Клубният съвет:
        - изработва правилник за вътрешния ред;
        - изготвя и представя на общото събрание годишен отчет за дейността на
клуба;
        - предлага проектопрограма за дейността на клуба и разпределението на
средствата по мероприятия;
        - прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка
за разход на средствата на клуба;
        - поддържа връзки с Общинска Администрация-Царево , с кметове на кметства и кметски наместници, с Дирекция „Социално подпомагане” Община Царево, с неправителствени организации, частни физически лица, фирми, фондации и др.
      33. Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и
законосъобразно разходване на средствата на клуба, както и за опазване на
неговото имущество.

           

IV. ЗАБРАНИТЕЛНИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     34. Забранява се в помещенията, предоставени на клубовете, употреба на алкохол и цигари.

    35. Членовете на клуба на пенсионера и инвалида са длъжни :

            - да спазват хигиената в клуба

            - да полагат грижи за стопанисване на помещенията и имуществото на клуба

            - да проявяват инициатива за подобряване на работата в клуба

            - да спазват реда и дисциплината, съгласно дейността на Правилника за вътрешния ред

            - да спазват” Правилника за организацията и дейността на клубовете за пенсионери и инвалиди на територията на Община Царево” , приет с решение на ОбС-Царево.

       V. ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

      36. Източници на финансиране на клубовете са:
        - бюджетни средства в рамките на гласувания бюджет за издръжка на клубовете по решение на Общински съвет;
        - доброволни вноски , членски внос и др. по решение на общото събрание;
        - дарения, спонсорство;
        - други, съгласно действащите нормативни документи.

    37 Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на клуба срещу квитанция. Събраните суми се внасят на влог на името на клуба.

     38. В клубовете се води следната задължителна документация:
        - приходно-разходна книга;
        - инвентарна книга за имуществото на клуба;
        - протоколни книги за отразяване на решенията на общото събрание на
клубния и контролния съвет.

            - заповеди и указания от Кмета на Община Царево и РИОКОЗ.

- здравна книжка на организатора на клуба.
     39. Кметът на Община Царево осъществява контрол върху дейността на
пенсионерските клубове лично или чрез определено от него лице.

           VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

40. Настоящият Правилник е задължителен за прилагане от всички клубове на територията на Община Царево.

Прочетена 4401 пъти