Петък, 30 Януари 2015 16:17

Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Царево

Оценете
(0 гласа)

/Приет с Протокол №12/9.07.2008г.,Решение№112/

Р А З Д Е Л І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този Правилник се уреждат организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма като обществен, консултативен и координационен орган към Кмета на община Царево.

Чл.2. Общинският консултативен съвет по въпросите на туризма организира и осъществява дейността си в съответствие с основните си функции, определени в чл.10 ал.3 т.2 и чл.10а от Закона за туризма.

Р А З Д Е Л ІІ

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

Чл. 3. (1) Общинският консултативен съвет по туризъм (ОбКСТ) се състои от 20 (двадесет) члена.

           (2) Общинският консултативен съвет по туризъм включва:

Председател: Кмета на Община Царево;

Зам. председател: Ресорния зам. кмет по туризма в Община Царево;

Секретар: Експерта по туризъм в Община Царево;

И членове:

Равен брой представители на общинска администрация:

Равен брой представители на туристически сдружения и на юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма в общината.

        (3) Кметът на Община Царево със своя Заповед определя поименния състав на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма.

         (4) Промени в числеността на ОбКСТ се извършват по предложение на Кмета на Община Царево.

         (5) Промени в поименния състав на ОбКСТ се извършват със заповед на Кмета на Община Царево.

         (6) Участието на членовете в работата на ОбКСТ е лично и те не могат да бъдат замествани от други лица.

Чл. 4. Член на ОбКСТ може да бъде освободен, когато:

1.      Не присъства на три поредни заседания;

2.      По желание на самия член с писмено известие до Кмета на Община Царево;

3.      По инициатива на Кмета на Община Царево или по предложение на сдружението, чийто представител е той.

Чл.5. (1) Дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма се ръководи от председателя.

          (2) Председателят на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма:

1.      Насрочва заседанията и определя дневния ред;

2.      Ръководи заседанията и цялостната работа на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма;

3.      Организира и контролира изпълнението на решенията Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма чрез секретариата;

4.      Представлява Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма в страната и чужбина.

         (3) Секретариатът на съвета включва зам. председател и секретар. Той организира изпълнението на решенията на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма в периода между заседанията му под ръководството на председателя.

Р А З Д Е Л ІІІ

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИНСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

Чл. 6. (1) Общинският консултативен съвет по въпросите на туризма :

  1. Предлага до 31.12.2008г.на Общинския съвет да приеме програма за развитие на туризма.

2.      Дава предложения до Общински съвет – Царево за изразходване на средствата за развитие на туризма, които средства се набират от приходи от:

а/. такси за категоризация на туристическите обекти ;

б/. туристически такси ;

в/. наложени глоби и имуществени санкции по ЗТ ;

г/. средства по международни програми;

д/. лихви, дарения и помощи

3.      Координира съществуването на рекламата в областта на туризма .

4.      Обсъжда и предлага разработени концепции и програми за развитие на туризма в общината .

5.      Дава становища по проекти на нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна.

6.      Участва в обсъждането на въпроси, свързани с изграждането на туристическата инфраструктура и привличането на инвестиции в туризма.

7.      Обсъжда дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и дава препоръки за подобряване на работата на контролните органи.

     (2) Общинският консултативен съвет по туризъм със свое решение може да привлича в своята дейност утвърдени специалисти, експерти и членове на общински съвет-Царево..

Р А З Д Е Л ІV

КВОРУМ И ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

Чл. 7. (1) Заседанията на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма се свикват от председателя, съгласно утвърдена план-програма, както и по искане на 1/3 от членовете му.

(2) Общинският консултативен съвет по въпросите на туризма провежда заседания най-малко шест пъти в годината.

(3) Дневният ред и материалите за заседанието се изпращат на членовете на съвета от секретариата най-малко 3 дни преди датата на заседанието .

(4) В началото на всяко заседание Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма взема решение за внасяне на промени в дневния ред на заседанието, ако за това са направени предложения от членовете на съвета.

(5) Заседанията на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с явно гласуване.

(6) За всяко заседание на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

(7) При възникване на проблеми, които изискват спешни решения по изключение Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма може да обсъди и вземе решение неприсъствено. И в този случай решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(8) За обсъждане на специфични въпроси председателят на ОбКСТ може да провежда консултативни срещи с отделни членове на съвета, при равнопоставено участие на представители на сдруженията, на които се формират становища и позиции, без да се вземат решения.

(9) Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред, свързани с дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма, се съхраняват от секретариата на съвета.

Чл. 8. (1) Общинският консултативен съвет по туризъм периодично публикува информация за дейността си в печатни издания и в интернет страницата на общината.

(2) Изявления от името на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма пред средствата за масова информация може да прави председателят му, или упълномощено от него лице от състава на съвета .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбКСТ:

СЕКРЕТАР :

Настоящият правилник отменя Правилника за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма, приет с Решение №259 /Протокол №16/15.02.2005г./.

Прочетена 3234 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево