Вторник, 31 Януари 2023 10:25

У К А З А Н И Я ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩ АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК

Оценете
(7 гласа)

Целта на настоящите указания е да се създаде единен механизъм и точно обособени критерии за създаване на разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса на хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства. Въвеждат се изисквания към инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и елементите на градския дизайн и още на този етап от инвестиционния процес да бъде овладяно безконтролното и нестандартното оформление на градската среда, което се получава при положение, че липсват единни правила.

Указанията се прилагат за гр. Царево и гр. Ахтопол и обхващат всички компоненти на градската среда.

Компонентите на градската среда съдържат следните характеристики: цвят, форма, материал, осветеност, стил, размер, разположение, композиция и др.

Компонентите на градската среда са:

 1. Елементи на градските пространства:
 • Улици, тротоари, настилки на улични платна, бордюри, решетки около дървета, шахти, отводнителни решетки, огради и др.;
 • Пасажи, безистени, пешеходни участъци;
 • Площади;
 • Детски и спортни площадки;
 • Пространство пред и между сгради, постройки, съоръжения, алеи, улици и др.
 • Други знакови за града пространства с характерно въздействие.
 1. Елементите на сградите и постройките:
 • Дограми, балкони, остъкляване на балкони и лоджии, козирки, тераси, навеси;
 • Съоръжения по фасади — леки слънцезащитни съоръжения, декоративни решетки, тенти, перголи и ветрозащитни завеси, рекламни съоръжения;
 • Покриви с техните елементи за отводняване, комини, капандури, козирки, тераси и дограма.
 1. Други компоненти и архитектурни ансамбли:
 • Огради;
 • Елементи на градското обзавеждане - спирки на градски транспорт, пейки, осветителни тела — улични лампи, осветление в настилки, градинско и парково осветление, решетки около дървета, съдове за отпадъци, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, велостоянки, и др;
 • Съоръжения електрически и интернет-шкафове, табла и касети, предпазни кутии, трафопостове в отделни имоти и разположени между уличните регулационни линии и сградите на основно застрояване, зарядни станции, информационни киоски, съоръжения за паркиране;
 • Елементи на зелената система паркове, градини, улично озеленяване, кашпи, озеленени перголи, решетки около дървета и други;
 • Преместваеми и други обекти — павилиони, маси за консумация, щендери за цветя и зеленчуци, чадъри, тенти, навеси, рекламни и информационни елементи и др.;
 1. Компоненти с характерно въздействие:
 • Специфични запазени гледки от културния ландшафт на града — характерни места и гледки към природни, културни, исторически забележителности, части от града, важни сгради, ансамбли и съоръжения;
 • Осветление интензивно и художествено осветление на пространства, сгради, постройки, архитектурни ансамбли, паметници и монументи, мемориално-декоративни елементи и елементи на зелената система.
 • Цветови решения, материали и пропорции на компонентите по предходните алинеи, традиционно установени или проектирани в синхрон със съществуващите компоненти и/или техни елементи, които запазват и усилват тяхното естетическо въздействие.

За хармоничното и естетическо архитектурно-градоустройствено оформление на градската среда се определят следните стандарти. Стандартите представляват архитектурно-градоустройствени, художествени и технически изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи и са задължителни за всички обекти на територията на града:

 1. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни да ги поддържат в добро техническо състояние и в подходящ естетически вид, включително съответстващ на одобрените с настоящите указания технически изисквания и стандарти.
 2. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни превантивно да вземат мерки за обезопасяване на собствеността си с оглед обществената безопасност.
 3. При изготвяне на инвестиционен проект за нова сграда, включена в режим на свързано застрояване, цветовото решение на фасадите й, следва да бъде съобразено с цветовото решение на фасадите на съседните изградени сгради. Отклонение се допуска при изготвяне на общо художествено силуетно решение, включващо съседните сгради в ансамбъл, се използват цветове в обща гама или в контраст и като оттенък или нюанс, както и при прилагане на индивидуални мерки за енергийна ефективност (саниране) по фасадните стени на жилищни сгради, които не участват по програми за енергийна ефективност на жилищни сгради, новоположената мазилка следва да е с цвят, идентичен на първоначално положената такава при изграждането на сградата.
 4. Слънцезащитни елементи като сенници, тенти, перголи и д.р. по новоизграждащи се и съществуващи сгради се изпълняват в обща цветова гама или в контраст и като оттенък или нюанс, кореспондиращи както един с друг, така и с цветовете на съответната сграда, растера и вида на нейната окачена фасада и/или дограма, с изключение на тези в парковете.
 5. Изграждането на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и техните отклонения се извършва планово или по инициатива на заинтересовани лица, при спазване на техническите изисквания.

Главният архитект на Община Царево или упълномощено от него лице дава предписания за привеждането на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите и техническите изисквания.

            Инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на съществуващи сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи включват към съответната проектна част „Архитектурна", „конструктивна”„Паркоустрояване и благоустрояване” или друга, обосновка за спазване на съответния стандарт. В случаите по чл. 147 от ЗУТ, когато не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж се изготвя и представя от възложителя обосновка, в съответствие с настоящите указания. Обосновката се изразява във визуализиране на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите, чрез чертежи, графики, фотореалистични изображения или обяснителна записка, поясняваща спазването на стандарта в проектното решение и във взаимовръзка с представените части на инвестиционния проект. Органът, компетентен да одобри инвестиционния проект, съгласува и съответните обосновки и графични материали за съответствие със стандартите в тези указания. При одобряването на инвестиционните проекти следва да се съблюдава спазването на съответствие на инвестиционния проект с изискванията на настоящите указания и стандарти.

съгл. Заповед №РД-01-622/09.09.2021 г. на Кмета на Община Царево

Прочетена 2154 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево