Четвъртък, 24 Ноември 2022 15:53

ПОКАНА за провеждане на ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

Изх. № 187/24.11.2022 год.

 

 

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 29.11.2022 год. /вторник/ от  09.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 1. Питания
 2. 2. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево“ /ДЗ № 774/25.10.2022 год./
 3. 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Използване на средства от общинския бюджет за ремонт и обновяване на купола на храм „ Цар Борис-Михаил I“ /ДЗ № 776/26.10.2022год./
 4. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Кандидатстване на Община Царево по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – ПРОГРАМА: „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ “ 2021-2027 г. – BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ /ДЗ № 780/8.11.2022год. /
 5. 5. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект „ Рехабилитация на улица с идентификатор 48619.504.33 по КККР на гр. Царево“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017- УЛИЦИ „ Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по Подмярка 7.2. „ Инвестиции и създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони „ от Програмата за развитие на селските райони за период 2014-2020г.“ / ДЗ № 801/23.11.2022год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Решение № 492/Протокол № 25/20.10.2022 год. на ОбС гр. Царево за учредяване на безвъзмездно срочно право на строеж на Регионална дирекция „ПБЗН“ Бургас“ /ДЗ № 784/11.11.2022 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Учредяване право на прокарване на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ“ /ДЗ № 797/21.11.2022 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Учредяване право на прокарване на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ“ /ДЗ № 798/21.11.2022 год./
 9. 9. Докладна от Таня Янчева- Председател на Общински съвет - Царево относно: „Приемане на решение, касаещо даване на позиция и мандат на представителя на община Царево на заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК / ДЗ № 802/23.11.2022год./
 10. 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Таня Янчева“ /ДЗ № 787/11.11.2022 год./
 11. 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Таня Янчева“ /ДЗ № 788/11.11.2022 год./
 12. 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Таня Янчева“ /ДЗ № 789/11.11.2022 год./
 13. 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Обявяване на част от УПИ XI в квартал 137 по ПУП на гр. Царево за частна общинска собственост “ /ДЗ № 786/11.11.2022 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Царево“ /ДЗ № 793/18.11.2022 год./
 15. 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 год. и учредяване право на ползване за устройване на пчелин върху общински имот по КК на гр. Царево за срок от 10 години“ /ДЗ № 785/111.2022 год./
 16. 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем помещение с площ от 33 кв.м.- за дрогерия, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 10094.501.205.1.1 по КК на с. Варвара- публична общинска собственост“ /ДЗ № 800/21.11.2022год./
 17. 17. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.502.82 по КК на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 773/25.10.2022 год./
 18. 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VIII-234 в квартал 39 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части на имота“ /ДЗ № 791/111.2022 год./
 19. 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 32514.501.53 по КК на с. Изгрев“ /ДЗ № 794/111.2022 год./
 20. 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.311 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 792/111.2022 год./
 21. 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба па ПИ 44094.502.31 по КК на с. Лозенец“ /ДЗ № 795/111.2022 год./
 22. 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение за продажба на общински жилища.“ /ДЗ № 799/21.11.2022 год./
 23. Докладна записка от Емил Пейчев, Станислав Добрев и Атанас Желязков- общински съветници в Общински съвет-Царево, от ПП „ ГЬОРГЬОВДЕН“ относно: „Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация/ДЗ № 68/09.01.2022год./
 24. 24. Докладна записка от Емил Пейчев, Станислав Добрев, Атанас Желязков-общински съветници от ПП „ Гергьовден“, Димитър Гочев и Дияна Добрева-общински съветници от „ БСП за България“ относно: „Взимане на решение на Общински съвет-Царево за провеждане на местен референдум за построяване на Медицински център със средства от кредит“ /ДЗ № 440/01.06.2021 год./
 25. 25. Докладна записка от Емил Георгиев Пейчев, Станислав Добринов Добрев, Станимир Стоянов Фешев, Димитър Георгиев Гочев и Дияна Стоянова Добрева-общински съветници от общински съвет Царево, относно: „Поставяне на бюст-паметник на Васил Левски“/ ДЗ № 582/02.02.2022 год./
 26. 26. Докладна записка от Емил Георгиев Пейчев, Станислав Добринов Добрев, Станимир Стоянов Фешев, Димитър Георгиев Гочев и Дияна Стоянова Добрева-общински съветници от общински съвет Царево относно: „Създаване на временна комисия“ /ДЗ № 591/11.02.2022 год./
 27. 27. Докладна записка от Емил Георгиев Пейчев, Станислав Добринов Добрев, Станимир Стоянов Фешев, Димитър Георгиев Гочев и Дияна Стоянова Добрева-общински съветници от общински съвет Царево относно: „Предоставяне базата на ДП БГЦПО гр. Царево „ Българо-немски център“, находящ се на адрес : гр. Царево, кв. Василико, ул. Нестинарка №2, п.к. 8260, за настаняване на украински бежанци засегнати от военните действия на територията на Република Украйна“ /ДЗ № 618/23.03.2022 год./

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                       Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 411 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево