Четвъртък, 14 Април 2022 14:11

ПОКАНА за провеждане на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет - Царево

Оценете
(1 глас)

Изх. № 148/14.04.2022 год.

П О К А Н А

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 19.04.2022 год. /вторник/ от  09.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. Доклад от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане бюджета на община Царево за 2022 година“/ ДЗ № 628/01.04.2022 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на бюджетна прогноза на местни дейности- I-ви етап за периода 2022-2025 г. на Община Царево“/ ДЗ № 632/07.04.2022 год./
 4. 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на Отчети за дейността и изразходваните средства през 2021 г. на 5-те читалища, намиращи се на територията на община Царево“ / ДЗ № 639/13.04.2022год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Актуализация на работните заплати на кметовете на кметства на територията на Община Царево“/ ДЗ № 631/06.04.2022 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево“/ ДЗ № 645/14.04.2022год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.504.65 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 633/11.04.2022 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.276 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 634/11.04.2022 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.290 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 635/11.04.2022 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.504.66 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 636/11.04.2022 год./
 11. 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ 48619.501.392; ПИ 48619.501.393;ПИ 48619.501.394; ПИ 48619.501.395 и ПИ 48619.501.397 по КК на гр. Царево, зона „ Север““/ ДЗ № 637/11.04.2022 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.503.374 по КК на гр. Ахтопол/ ДЗ № 638/12.04.2022 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл.56 ЗУТ в част от ПИ № 48619.502.631 по КККР на гр. Царево - публична общинска собственост, представляващ петно №73, съгласно схема за поставяеми обекти на община Царево за 2022 г., за гр. Царево/ ДЗ № 640/13.04.2022 год./
 14. Докладна записка от Таня Янчева- Председател на Общински съвет- Царево, относно:  „ Даване позиция и мандат на представителя на Община Царево на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Бургас“/ № 641/13.04.2022 год. /
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имот общинска собственост за 2022 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „ Ловци село Българи“ върху едноетажна масивна сграда с идентификатор 07291.10.46.1, находяща се в с. Българи, общ. Царево, Бургаска област, разположена в ПИ 07291.10.46/ ДЗ № 646/14.04.2022 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Определяне на състав на Съвет по въпросите на социалните услуги“ /№ 647/14.04.2022 год./

 

                                                                       ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                      Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 3145 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево