Петък, 25 Март 2022 15:42

ПОКАНА за провеждане на ДВАДЕСЕТО заседание на Общински съвет - Царево

Оценете
(1 глас)

Изх. № 144/25.03.2022 год.

П О К А Н А

         

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 30.03.2022 год. /сряда/ от  13.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Идентифицирането на останки на кораб „Горянин“ гр. Царево като културна ценност“/ ДЗ № 613/23.03.2022 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Учредяване право на прокарване на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ“/ ДЗ № 606/10.03.2022 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Именуване на улица в кв. 74, по ЗПР на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“/ ДЗ № 607/10.03.2022 год./
 5. Докладна записка от Таня Янчева-Председател на Общински съвет- Царево относно: „Определяне на представител на Община Царево в Асоциацията по ВиК - гр. Бургас“/ ДЗ № 623/24.03.2022 год./
 6. Предложение от Таня Янчева-Председател на Общински съвет- Царево относно: „Приемане на нов правилник на ОбС Царево за организацията и дейността на клубовете за пенсионери и инвалиди в Община Царево“/ ДЗ № 576/24.03.21.01.2022 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Обявяване на имоти и части от имоти по КК на гр. Царево, кв.“ Белия бряг“ за частна общинска собственост“ / ДЗ № 583/03.02.2022 год./
 8. 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Предоставяне под наем на „ ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 400 кв.м. от ПИ 38251.11.40 по КК на с. Кондолово, м. „ Турски път““/ ДЗ № 585/08.02.2022 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект за ПУП-ПП / парцеларен план/за обект „ Външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ 66528.2.262, по КККР на с. Синеморец, м. “Поляните“, Община Царево“/ ДЗ № 587/08.02.2022 год./
 10. 10. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на предварително съгласие по чл.21, ал.5 от ЗОС за сключване на договор за замяна между община Царево и Хрусина Георгиева Николова, ЕГН-316170873, Ирина Петкова Кошничарова, ЕГН-5501150553, Елена Петкова Георгиева, ЕГН-6009180619, Калинка Георгиева Ставрева, ЕГН-4305110930, Деспина Георгиева Мострова, ЕГН-5108290911, Димитър Тодоров Бурхамов, ЕГН-7002240889 и Георги Тодоров Бурхамов, ЕГН- 7104260466, в с.Изгрев“/ ДЗ № 593/14.02.2022 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в с. Изгрев.“/ ДЗ № 594/14.02.2022 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Лозенец“/ ДЗ № 595/14.02.2022 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Вземане на решение за продажба на 370,50/741 кв.м. ид.части от ПИ 10094.501.231 по КК на с. Варвара по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“/ ДЗ № 598/21.02.2022 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване съсобственост върху УПИ I - 208 в квартал 36 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части от имота“/ ДЗ № 602/08.03.2022 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2021 год.“/ ДЗ № 603/08.03.2022 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в с. Фазаново“/ ДЗ № 604/08.03.2022 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Учредяване право на прокарване на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ“/ ДЗ № 605/09.03.2022 год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10361.501.198 по КК на с. Велика чрез изкупуване общинската част от имота“/ ДЗ № 608/10.03.2022 год./
 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на: план-сметка на приходите и разходите за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2022 год. и определяне размера на таксата за битови отпадъци по населени места за 2022 год. на територията на община Царево“/ ДЗ № 609/10.03.2022 год./
 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изкупуване на 682 кв.м.ид.части от ПИ 48619.501.320 по КК на гр. Царево, зона „Север“, по ПУП отреден за „пешеходна алея и улична регулация““/ ДЗ № 610/17.03.2022 год./
 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Таня Янчева за периода 01.10.2021 год.-31.12.2021 год.“/ ДЗ № 614/23.03.2022 год./
 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Таня Янчева, за периода 01.07.2021 год.-30.09.2021 год.“/ ДЗ № 615/23.03.2022 год./
 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.309 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 619/23.03.2022 год./
 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.249 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 620/23.03.2022 год./
 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.501.639 по КК на гр. Ахтопол“/ ДЗ № 621/23.03.2022 год./
 26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публични търгове за продажба на ПИ 48619.505.970; ПИ 48619.505.985; ПИ 48619.505.987; ПИ 48619.505.988; ПИ 48619.505.990; ПИ 48619.505.1002; ПИ 48619.505.1003; по КК на гр. Царево, м. Белия бряг“/ ДЗ № 622/23.03.2022 год./

 

 

 

 

                                                                       ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                      Председател на Общински съвет Царево

 

Прочетена 1750 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево