Сряда, 31 Юли 2019 08:35

ОБЩИНА ЦАРЕВО БЕ ДОМАКИН НА ДВЕ РАБОТНИ СРЕЩИ, СЪОТВЕТНО С ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС И С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЦАРЕВО, ОРГАНИЗИРАНИ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 Г.

Оценете
(0 гласа)

                                                        

На 30 Юли 2019 г., в град Царево, в сградата на Народно читалище „Георги Кондолов“, намираща се на адрес: ул. „Хан Аспарух“ 34, се проведоха две работни срещи с начални часове съответно 10:00 и 14:00 часа, от които една с релевантни представители на областна администрация Бургас и една с релевантни представители на общинска администрация гр. Царево. На работните срещи присъстваха и представители на заинтересованите страни, вкл. на местния бизнес, социални партньори и неправителствени организации. Работните срещите бяха реализирани в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.009-0060 „Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местна власт при формиране, изпълнение и популяризиране на политики, насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Царево“, финансиран по процедура на подбор на проекти BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Работните срещи бяха открити от г-н Недко Градев, старши експерт „Програми на Европейския Съюз“ към община Царево, като аудиторията бе запозната с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0060, по който бенефициент е Сдружение "ОГЪН И МОРЕ" и партньор Община Царево.

От експертен, научно-изследователски екип от представители на академичната общност от катедра „Регионално развитие“ на УНСС, бяха представени резултатите от проведен Анализ – оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020 г. с акцент конкурентоспособност и предприемачество в Община Царево, както и бяха представени изведени в резултат на това препоръки. На работните срещи беше представена разработената и приложена методология на извършения анализ и характеристиките ѝ. Обсъдени бяха спецификата на общинския план за регионално развитие и на свързаните с него стратегически документи. Представена беше методологията за подготовка и провеждане на анкетно проучване и бяха обсъдени получените данни от емпиричното изследване. Резултатите от проведените дълбочинни интервюта и организираните фокус-групи бяха обобщени и дискутирани. В резултат на обсъждането се идентифицираха основните характеристики на регионалния профил на общината с акцент конкурентоспособност и предприемачество.

Работния екип отправи конкретни препоръки и приложения към общинската администрация на гр. Царево, целевите групи и всички заинтересовани страни за подобряване и усъвършенстване на предстоящия процес на стратегическо планиране и програмиране за периода 2021-2027 г. и за разработване на новия Общинския план за развитие.

Прочетена 2560 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево