Обяви и съобщения

Обяви и съобщения (232)

Оценете
(0 гласа)
Четвъртък, 24 Ноември 2016 15:06

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)

О Б Я В А

         Във връзка с  изпълнение на  договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001  "Нови  алтернативи" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., Община Царево  търси да назначи едно лице на длъжност „Рехабилитатор“ към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в семейна среда „ - гр. Царево.

         Изисквания към кандидата:

Оценете
(3 гласа)
Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

             На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на  21.11.2016 год. /понеделник/ от 14,00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“  гр. Царево ще се проведе ЕДИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания

2. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател ОбС-Царево, относно: Кандидатстване на НЧ „Георги Кондолов 1914“ гр. Царево с Проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914“ и закупуване на оборудване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7“Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ДЗ № 264/12.10.2016 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Изпълнение на договор № BG05M2OP001-3.001-0062 за безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение „Подай ръка-подари бъдеще” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 год.. /ДЗ № 280/21.10.2016 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Промяна в поименния списък на обектите с разпределение на целевата субсидия за капиталовите разходи в бюджета на община Царево за 2016 год. - Приложение № 3.1. /ДЗ № 279/21.10.2016 год./

5.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,относно:Одобряване промяна в Списъка на обектите с разпределение на остатъка от средствата по кредита след рефинансиране. /ДЗ № 291/11.11.2016 год./

6.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:Предложения за Годишни програми за развитиена читалищната дейност за 2017 год. на 5-те читалища на територията на Община Царево, съгласно изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обнародван в ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 год.. /ДЗ № 290/10.11.2016 год./

7.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Дофинансиране на държавните дейности за фонд „Работна заплата и осигурителни вноски” на ДГ „Ален мак”- гр. Царево за 2016 год. /ДЗ № 281/24.10.2016 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Промяна в наименованието и същността на длъжностти в структурата на Общинска администрация-Царево. /ДЗ № 269/13.10.2016 год./

9.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Общински детски градини на територията на Община Царево. /ДЗ № 277/ 21.10.2016 год./

10.Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет- Царево, относно: Изменение на Наредбата за рекламна и информационна дейност на територията на Община Царево. /ДЗ № 275/21.10.2016 год./

11.Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-  Царево, относно: Приемане на решение за изменение на Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговия-маси, павилиони, кабини и други на Община Царево, съгласно чл. 56 от ЗУТ. /ДЗ № 272/18.10.2016 год./

12.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община-Царево, относно: Допълване на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо ученическото хранене. /ДЗ № 278/21.10.2016 год./

13.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на Краткосрочна програма на Община Царево за насърчаване използването  на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016-2018 год.. /ДЗ № 276/21.10.2016 год./

14.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Дарение на сграда-параклис в с. Кондолово. /ДЗ № 252/15.09.2016 год./

15.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на ПУП-ПП за ПИ с идентификатор 48619.504.88 по КК на гр. Царево, за «Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин” гр. Царево, Община Царево». /ДЗ № 292/15.11.2016 год./

16.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Обявяване на УПИ І, УПИ V, УПИ VІ, в кв. 41 по ПУП на с. Лозенец за частна общинска собственост. /ДЗ № 238/24.08.2016 год./

17.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год.. /ДЗ № 265/13.10.2016 год./

18.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год.. /ДЗ № 268/13.10.2016 год./

19.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне  под наем за срок от 5 години на част от нежилищна сграда-публична общинска собственост в с. Лозенец. /ДЗ № 266/13.10.2016 год./

20.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 66528.4.264 по КК на с. Синеморец. /ДЗ № 261/11.10.2016 год./

21.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне  под наем за срок от 5 години на общински терени в с. Лозенец. /ДЗ № 267/13.10.2016 год./

22.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на общински терени в с. Лозенец. /ДЗ № 270/14.10.2016 год./

23.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на общински терен в с. Лозенец. /ДЗ № 271/ 17.10.2016 год./

24.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:Допълване на Решение № 728 от Протокол № 41/12.08.2015 год. на ОбС-Царево, изменено с Решение № 96 от Протокол № 7/04.05.2016 год. на ОбС-Царево. /ДЗ № 282/27.10.2016 год./

     

     

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на ОбС-Царево

 

 

 

 

Оценете
(3 гласа)

В град  Царево тече трескава подготовка за посрещане на Коледните и Новогодишни празници. И през този декември по традиция в морския град ще грейнат хиляди светлинки, които ще украсят 12- метровата елха, площада и улиците, за да създадат празнично настроение и да повдигнат коледния дух.

Тържественото събитието по запалване на коледните светлини тази година ще се състои на 2 декември от 17:00 часа на градския площад. Там  жители и гости ще се съберат в кръг около коледното дръвче, за да помогнат на градоначалника Лапчев за обратното броене и спиращото дъха  „грейване“ на града. Тази година от работилницата на Дядо Коледа, който всяка година е специален гост на тържеството в морския град, обещават тематични подаръци, с които ще зарадват най- малките жители, а програмата ще бъде наситена с утвърдените традиции като Коледен базар, организиран от ДГ „Ален мак“, както и звън на детски гласчета, които да огласят площада и да докажат на белобрадия старец, че в гр. Царево живеят само талантливи и добри деца. Освен за най- малките забавления има предвидени и за техните родители, които ще имат възможност да посетят коледните къщички, предлагащи обичайните за сезона кулинарни изкушения, греяно вино, както да си закупят ръчно изработени продукти от местни автори. Празничното настроение тази година ще бъде подсилено от участието на любимия на публиката комедиен актьор Васил Драганов, който обеща да разсмее и най- сериозния гост, дошъл да гледа запалването на коледните светлини. За стилен завършек на празничната програма ще има запомняща се заря, а нежните звуци от музикалните инструменти на група „Мистик““  ще огласят празнично осветения площад на най- морския град в България.

Оценете
(3 гласа)

На 16 ноември в гр. Царево, НТ “Иван Вазов“ гр. София ще представи спектакъла „Духът на поета“ от Стефан Цанев, режисьор – Маргарита Младенова с участието на блестящите артисти Христо Мутафчиев, Валентин Танев, Павлин Петрунов . Постановката разказва как някогашните борци за свобода се превръщат в диктатори – без да правят преврати, с официалното съгласие на народа и с всички лостове на демокрацията.Един сън на Стефан Стамболов, в който със Захарий Стоянов трябва да решат какво да правят с внезапно появилият се „поет от корицата на Читанката".Бившите апостоли и настоящи властници са изправени пред най-тежкия избор.

Начало на постановката 18:30часа,

Билети на касата в НЧ „Георги Кондолов- 1914“ от 7 ноември 2016г.

Цена: 12лв.

Галерия със снимки

Сряда, 26 Октомври 2016 07:57

ОБЯВА - Дирекция „Бюро по труда”

Оценете
(0 гласа)
Вторник, 25 Октомври 2016 08:47

Съобщение от МДТ Царево

Оценете
(0 гласа)

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че на 28 октомври /петък/ 2016г. МДТ ще работи с граждани до 12;00 часа, дължимите суми за своите данъци и такси, гражданите няма да могат да заплащат и на касите на Фронт- офис Царево, както и на касите в Кметство Ахтопол и Кметство Лозенец.

Извиняваме се за причиненото неудобство

Оценете
(2 гласа)

БЧК – Царево стартира кампания по осигуряване на финансова подкрепа на кандидат-студенти от община Царево. Средствата  ще бъдат разпределени между млади хора, имащи професионална ориентация и насоченост, за да бъде подпомогната тяхната подготовка за кандидатстване във ВУЗ.

Кандидатите трябва да имат отличен успех, доказан с копие от документ за завършена предходна година или диплома за средно образование (ако кандидатът е завършил). Другото изискване е кандидатът да напише мотивационно писмо, в което да сподели с комисията какви са неговите мотиви да кандидатства и коя е причината да се спре на определена специалност.  Получените мотивационни писма ще бъдат разгледани от комисия и кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документите за кандидатстване могат да се подават във Фронт- офиса на Община Царево от 19 октомври до 18 ноември 2016г, като кандидатите оставят и актуален телефон за обратна връзка.

Оценете
(1 глас)

Във връзка с предстоящата Архангелова задушница Община Царево инициира кампания по почистване на гробищните паркове по населени места. Кампанията започва от 18 и ще продължи до 28 октомври 2016г., от общинска администрация Царево молят всички граждани да се погрижат за местата, на които почиват техните близки, за да изглеждат гробищните паркове в приличен вид за предстоящата Архангелова задушница, израз на християнската вяра в безсмъртието на душата и възкресението на мъртвите.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево