Обяви и съобщения

Обяви и съобщения (232)

Оценете
(0 гласа)

Дирекция „Социално подпомагане“ Царево уведомява заинтересованите, че са изготвени новите заповеди с промяна размера на месечните помощи за отглеждане на деца през 2016 г., съобразен със Закона за държавния бюджет на република България.

Заповедите могат да се получат в приемната на дирекцията всеки ден от 9.00 до 17.30 часа.

Вторник, 02 Февруари 2016 14:31

ОБЯВА - Проект "Независим живот"

Оценете
(0 гласа)

logoNL

На 08.02. и 09.02.2016г., от 09.00 часа  в  Заседателната  зала  на  Община Царево, ул."Хан Аспарух" 36, ще се проведе среща - интервю  с кандидатите за лични асистенти и домашни помощници във връзка с изпълнението на Проект "Независим живот" и  Договор с регистрационен №BG05M9OP001-2.002 -0088-С001 и наименование "Център за почасово придоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

Екип за управление на проекта

Оценете
(0 гласа)

 

Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и  ръководител на проект "Нови възможности за грижа",   относно  изпълнение на  договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помщ 2014BG05M9OP001-2.2015.001  "Нови  алтернативи" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., община Царево удължава срока  за   кандидатстване,  подбор и наемане на медицински специалисти, които желаят да бъдат наети по проект "Нови възможности за грижа", с цел осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "личен асистент". Приемането на документи ще се извършва  до 29.02.2016 г./включително/ от 8.00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Фронт - офиса.

Оценете
(0 гласа)

                          Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и  ръководител на проект "Нови възможности за грижа",    относно  изпълнение на  договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помщ 2014BG05M9OP001-2.2015.001  "Нови  алтернативи" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., община Царево стартира процедура за   кандидатстване,  подбор и наемане на медицински специалисти, които желаят да бъдат наети по проект "Нови възможности за грижа", с цел осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "личен асистент". Приемането на документи ще се извършва от 22.01.2016 г. до 26.02.2016 г./включително/ от 8.00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Фронт - офиса.

От екипа на проекта

Оценете
(0 гласа)

Община Царево, като партньор на Агенция за социално подпомагане, продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ , бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови Алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /2014-2020/, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Към 15.01.2016 година услугата „Личен асистент“ са ползвали 39 потребителя, обслужени от 39 лични асистенти.

Социалната услуга се предоставя както в град Царево, така и в населените места на територията на общината - гр. Ахтопол, с.Варвара, с. Бродилово, с. Кости , с. Лозенец

 Основната цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 29.02.2016 година.

Оценете
(1 глас)

BG05M9OP001-2.002 по ОП на РЧР, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Продължителността на проекта ще бъде 19 месеца / 1 подготовка/. Уведомяваме гражданите на Община Царево, че стартирането на Проекта ще бъде от дата 01.02.2016г. Ще се приемат документи и ще се извърши подбор на  кандидатите за лични асистенти и домашни помощници, както и оценка на кандидат потребителите на интегрирани социални услуги.

В рамките на проекта ще бъдат обслужвани 63-ма  потребители на услугата „Личен асистент”, 50 потребители на услугата "Домашен помощник". Ще бъдат назначени 63-ма Лични асистенти и 10 Домашни помощници.

 В Центъра за почасово предоставяне на  интегрирани социални услуги / медицински, рехабилитационни и психологически/ ще се  обслужват  следните категории граждани:

- Лица с увреждания, с ограничения и с невъзможност за самообслужване, в това число и деца с увреждания;

- Възрастни хора над 65 години с невъзможност за самообслужване.

Документите за подаване и кандидатстване ще се приемат в сградата на Община Царево – Фронт Офис от 01.02.2016г. до 05.02.2016г. /08:00ч.-17:00ч./. Необходимият набор от документи се  получават в сградата на Фронт-офиса.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево