Вторник, 07 Февруари 2023 15:37

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНО-СОЦИАНИ УСЛУГИ

Оценете
(2 гласа)

Община Царево, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Царево“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0128-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+ обявява, че от 07.02.2023 г. до 24.02.2023 г. приема документи за подбор на персонал за предоставяне здравно-социални услуги, както следва:
1. Домашен помощник – 10 лица. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността – минимум начално завършено образование. Описание на длъжността: изпълнение на социално-битови дейности в помощ на потребителите по проекта:
– закупуване на лекарства, хранителни продукти, нехранителни продукти и др. (със средства на потребителя);
– заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
– административна помощ – съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, при настаняване и/или изписване от болница: попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни декларации, попълване и подаване на заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до дирекции „Социално подпомагане“ или до други институции; съдействие за получаване на помощни средства по ЗХУ;
– помощ в домакинството – поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава, в т. ч. разтребване, почистване, миене на съдове и др.;
– съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;
– превенция на разпространението на инфекции;
– овладяване на аварийни ситуации;
– придружаване до лечебно или здравно заведение за извършване на медицински прегледи и/или манипулации (при необходимост).
2. Медицинско лице/ специалист по „Здравни грижи“ – 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: професионална квалификация „медицинска сестра“, „фелдшер“ или „акушерка“. Описание на длъжността: изпълнява медицински услуги за потребителите на проекта в домашна среда, които не се предоставят по НЗОК: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.
3. Психолог – 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: – висше, образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”, специалност „Психология“. Описание на длъжността: работи с потребителите по проекта и семействата им, провежда консултации с тях и техните близки и оказва психологическа подкрепа, съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот. 

4. Рехабилитатор – 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: – висше, образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”, специалност „Рехабилитация“.Описание на длъжността: работи с потребителите по проекта , провежда консултации с тях и техните близки като изготвя индивидуални комплекси от общо укрепваща гимнастика и упражнения за провеждане в домашна среда с фокус към възстановяване на физическотосъстояние на лицата.
Кандидатите и за четирите обявени позиции следва да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на съответната длъжност, да притежават психическа нагласа и желание за работа в домовете на потребителите – болни и възрастни самотни хора, които не могат да се грижат сами за себе си. Опитът в упражняването на същата или подобна дейност ще се счита за предимство.

Кандидатите за обявените позиции подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни, документи за придобита образователно-квалификационна степен и автобиография в Центъра за социални услуги на ул. „Тракия“ № 11, зад аптека Мирабела гр. Царево в срок до 24.02.2023г.
Образци на заявления могат да бъдат получени на място, или изтеглени от официалната интернет страница на Община Царево– www.tsarevo.org

С кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, ще се проведе интервю.
С одобрените кандидати за длъжността „Домашен помощник” ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден, за срок от 12 месеца.
С одобрените кандидати за длъжностите Психолог, Медицинско лице и рехабилитатор специалист по „Здравни грижи“ ще се сключат договори за предоставяне на почасови услуги, за срок от 12 месеца.

Телефон за контакти: 059055030 – Таня Янева, ръководител

Прочетена 599 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево