Вторник, 07 Февруари 2023 15:16

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ НА МОБИЛНИ ИНТЕГРЕРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЦАРЕВО”

Оценете
(2 гласа)

Община Царево в качеството си на конкретен бенефициент по Проект BG05SFPR002- 2.001-0128 „Грижа в дома в община Царево” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, ОБЯВЯВА, че от 07.02.2023 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Видове услуги:

- социални дейности ,здравни грижи и рехабилитация

Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи:

  • лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

Кандидатите могат да избират един или няколко вида услуга.

 Дейност на домашните помощници (социални услуги):

Индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда - поддържане личната хигиена, физическа подкрепа, хигиената в помещението, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост(със средства на потребителя), съдействие за организация на свободното време, административна помощ и др. според индивидуалните потребности на лицето.

Дейност на медицински специалисти – медицинска  сестра  и рехабилитатор: Индивидуална подкрепа за лицата от целевата група чрез предоставяне в домашна среда на комплексна, квалифицирана здравна помощ, с цел постигане на независимост на възрастните хора и лицата с увреждания и подобряване на достъпа им до социално-здравни услуги- профилактика и консултиране, грижи за физическото и социално здраве на потребителите, медицински грижи и манипулации в домашна среда, провеждане на назначени лечения, рехабилитация и др.

 Териториален обхват - гр. Царево и всички населени места от Общината. Необходимите документи за кандидатстване са следните:

  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност /за справка/;
  • Експертно решение на ТЕЛК;
  • Медицински протокол на ЛКК или други медицински документ /копие/
  • Други документи;

Лицата, които желаят да ползват мобилни интегрирани здравно–социални услуги по проекта, следва да подадат документи в Центъра за социални услуги на ул.Тракия“ № 11 зад аптека Мирабела гр. Царево, от 08.30 ч. - 16.30 ч., като те могат да бъдат получени на място, както и на сайта на Община Царево www.tsarevo.org. Заявления от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома в община Царево”, като за включване първоначално в услугата от 07.03.2023 г. заявления се приемат до 24.02.2023г.

            Телефон за контакти – 0889770878 – Елена Стаматова - кооординатор

 Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги стартира, считано от 07.03.2023 г. до 07.03.2024 г

Прочетена 348 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево