Понеделник, 23 Януари 2023 14:43

ПОКАНА за провеждане на ДВАДЕСЕТ И OСМО заседание на Общински съвет - Царево

Оценете
(2 гласа)

П О К А Н А        

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 26.01.2023 год. /четвъртък/ от  13.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Питания
  2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс през 2023 год.“ /ДЗ № 820/18.01.2023 год./
  3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Определяне на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване и правилата им на територията на Община Царево за стопанска 2023-2024 г.“ /ДЗ № 821/18.01.2023 год./
  4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023 год.“ /ДЗ № 822/18.01.2023 год./
  5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезона „ Лято 2023 г.“ /ДЗ № 823/18.01.2023 год./
  6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно : „ Промяна на структурата на Общинската администрация Царево“ / ДЗ № 824/20.01.2023год./
  7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно : „ Одобряване на : план-сметка на приходите и разходите за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2023 година и определяне размера на таксата за битови отпадъци по населени места за 2023г. на територията на община Царево“ / ДЗ № 825/20.01.2023год./
  8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно : „ Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на чест от ПИ 48619.30.4, по КК на м. „ Грънчаря“, гр. Царево, с НТП „дере“ за „път“ / ДЗ № 826/23.01.2023год./
  9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно : „ Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Тракийски университет гр. Стара Загора върху сгради с идентификатор 48619.505.172.6 и 48619.505.172.1 построени в ПИ № 48619.505.172 по кадастралната карта на гр. Царево “ / ДЗ № 827/23.01.2023год./
Прочетена 539 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево