Сряда, 21 Септември 2022 14:47

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение

Оценете
(0 гласа)

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ЕИК 000057097, гр. Царево, ״Хан Аспарух" № 36, представлявана от инж. Георги Иванов Лапчев - Кмет

У В Е Д О М Я В А        

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

            „Площадка за компостиране на зелени, дървесни градински и биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, хранителни отпадъци от домакинства и други подобни източници, на територията на Община Царево”.

Инвестиционното предложение е ново и предвижда обособяване на площадка за компостиране на зелени, дървесни градински и биоразградими отпадъци, в част от ПИ с идентификатор № 32514.3.33 в землището на с. Изгрев.

            Цитираният ПИ с идентификатор 32514.3.33 в землището на с. Изгрев е на площ 71 дка и е общинска собственост.

            Предвижда се площадката за компостиране на зелени, дървесни градински и биоразградими отпадъци да бъде около 12 дка. Капацитетът на площадката ще бъде около 5 000 т/год. Всички дейности предвидени с ИП ще се изпълняват в границата на съществуващия имот.

            Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“

При реализацията на инвестиционното предложение, стриктно ще се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове - Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци и Инструкция за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците (компостиране).

            Срокът за осигурен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица е 14 дни от публикуване на обявата.

Писмени становища, мнения и препоръки се приемат в РИОСВ - Бургас, к-с „Лазур”, ул. ”Перущица” № 67, ет. 3, както и в сградата на Община Царево на адрес: П.К . 8260, гр. Царево, ул. Хан Аспарух 36.

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Прочетена 730 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево