Петък, 15 Юли 2022 15:45

ПОКАНА за провеждане на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет - Царево

Оценете
(2 гласа)

            Изх. № 161/15.07.2022 год.

 

 

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 21.07.2022 год. /четвъртък/ от  09.30 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на участие на Община Царево в Сдружение с нестопанска цел „ Асоциация за развитието на културата на Бургас и на Бургаски регион“ / ДЗ № 701/12.07.2022год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на участие на Община Царево в Сдружение „ Организация за управление на туристически район „ Бургаски черноморски туристически район“ / ДЗ № 702/12.07.2022год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изменение на чл.42,т.5 и създаване на нова т.5а на чл.42 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на община Царево“/ ДЗ № 680/09.06.2022год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Предоставяне на помещение за офис за ползване за нуждите на „МИГ Царево Малко Търново“/ ДЗ № 703/13.07.2022 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на Последваща оценка на Общинския план за развитие на община Царево за периода 2014-2020г.“ /ДЗ № 710/15.07.2022 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на „План за интегрирано развитие на община Царево за периода 2021-2027г.“ /ДЗ № 711/15.07.2022 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП / парцеларен план/, за обект“ Външно ел.захранване на пет едноетажни вилни сгради с басейн и паркоместа в ПИ 44094.1.1195, по КККР на с. Лозенец, Община Царево“/ ДЗ № 694/21.06.2022 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.502.82 по КК на гр. Ахтопол. “/ДЗ № 695/23.06.2022 год./
 10. Докладна записка от Таня Янчева- Председател на Общински съвет- Царево, относно:  „ Прекратяване на съсобственост върху ПИ 62459.501.8 по КК на с. Резово чрез изкупуване общинската част от имота“/ ДЗ № 696/23.06.2022 год. /
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.503.372 по КК на гр. Ахтопол“/ ДЗ № 697/23.06.2022 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. И учредяване право на ползване за устройване на пчелин върху общински имот по КК на с. Синеморец за срок от 10 години“/ ДЗ № 704/13.07.2022 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Учредяване право на прокарване на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ“ /ДЗ № 705/13.07.2022 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год.“ /ДЗ № 706/13.07.2022 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. И приемане на решение за учредяване право на строеж на „ Електроразпределение ЮГ“ЕАД за изграждане на трафопост върху ПИ 66528.501.595 по КК на с. Синеморец“ /ДЗ № 707/13.07.2022 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Издаване на Разрешение за строеж в поземлен имот публична общинска собственост“ /ДЗ № 712/15.07.2022 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Въвеждане на нова организация на движението по част от улица от плана на гр. Царево, Община Царево с идентификатор № 48619.502.427 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр .Царево и обявяването ѝ за пешеходна улица от о.т. 87,88,222 до о.т. 89 съгласно приложената схема“ /ДЗ № 713/15.07.2022 год./

 

                                                                       ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                       Председател на Общински съвет Царево

 

Прочетена 1660 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево