Понеделник, 13 Юни 2022 16:12

ПОКАНА за провеждане на ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО заседание на Общински съвет - Царево

Оценете
(0 гласа)

Изх. № 155/13.06.2022 год.

 

 

 

П О К А Н А

 

 

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 16.06.2022 год. /четвъртък/ от  13.30 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 


ДНЕВЕН РЕД:


1. Питания
2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево; допълване на улица към Първа търговска зона на с. Лозенец“/ ДЗ № 650/05.05.2022 год./
3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Определяне на представител на Община Царево в Комисията за изработване на областна здравна карта“/ДЗ № 659/10.05.2022 год./
4. Докладна записка от Таня Янчева- Председател на  Общински съвет- Царево,  относно: „ Определяне на представител на Община Царево в Комисията за изработване на Областна аптечна карта“/ДЗ № 667/20.05.2022 год./
5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Общинска програма за закрила на детето за община Царево за 2022 год.“  /ДЗ № 663/17.05.2022 год./
6.  Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Обявяване на ид.части от имот по КК на с. Лозенец за частна общинска собственост/ ДЗ № 666/20.05.2022 год./
7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 10361.501.17 по КК на с. Велика“/ДЗ № 652/09.05.2022 год./
8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.265“ /ДЗ № 653/09.05.2022год./
9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем помещение с площ от 33 кв.м. – за дрогерия, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 10094.501.205.1.1 по КК на с. Варвара – публична общинска собственост“/ДЗ № 654/09.05.2022 год./
10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ с проектен идентификатор 00878.501.754“/ДЗ № 655/09.05.2022 год./
11. Предложение от Таня Янчева-Председател на Общински съвет- Царево относно: „Даване на позиция и мандат на представителя на Община Царево на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас“/ДЗ № 660/13.05.2022 год./
12.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Извършване на замяна между община Царево и Хрусина Георгиева Николова, ЕГН- ****, Ирина Петкова Кошничарова, ЕГН-***, Елена Петкова Георгиева, ЕГН-***, Калинка Георгиева Ставрева, ЕГН-***, Деспина Георгиева Мострова, ЕГН-***, Димитър Тодоров Бурхамов, ЕГН-*** и Георги Тодоров Бурхамов, ЕГН-***“  /ДЗ № 661/16.05.2022 год./
13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за учредяване право на строеж“  /ДЗ № 662/16.05.2022 год./
14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Вземане на решение за продажба на 224/448 кв.м.ид.части от ПИ 48619.503.159 по КК на гр. Царево по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“ /ДЗ № 665/19.05.2022 год./
15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10361.501.147 по КК на с. Велика чрез изкупуване общинската част на имота/ ДЗ № 668/20.05.2022 год./
16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ 48619.505.963;48619.505.965; 48619.505.966; 48619.505.980; 48619.505.981; 48619.505.999; 48619.505.1007; 48619.505.1000; 48619.505.1001; 48619.505.1004 по КК на гр. Царево, м.“ Белия бряг““ /№ 669/20.05.2022 год./
17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Кости“ /№ 671/23.05.2022 год./
18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и предоставяне под наем на „ АИПИСМПХ КЪНЧЕВИ“ ЕООД на обект с идентификатор № 00878.501.392.9.5 по ККР на гр. Ахтопол за здравни нужди „ /№ 672/23.05.2022 год./
19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Участие на Община Царево в Общо събрание на СНЦ „ МИГ ЦАРЕВО МАЛКО ТЪРНОВО „ /№ 673/25.05.2022 год./
20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на План за действие на община Царево за периода / 2021-2023г./, в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Бургас за периода / 2021-2030г./ „ /№ 674/27.05.2022 год./
21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ IX в квартал 36 по ПУП на с. Бродилово  „ /№ 675/27.05.2022 год./
22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Вземане на решение за допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и продажба  на ПИ 48619.505.8 по КК на гр. Царево по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС„ /№ 676/31.05.2022 год./
23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от общински имот публична общинска собственост за ползване като „ паркинги“  /ДЗ № 678/06.06.2022 год./
24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от общински имот публична общинска собственост за ползване като „ паркинги“  /ДЗ № 679/06.06.2022 год./
25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 44094.34.36 по КК на с. Лозенец, м.“ Хаджияневци“  /ДЗ № 682/13.06.2022 год./
26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и продажба на УПИ II-92 в квартал 10 по ПУП на с. Българи по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“  /ДЗ № 683/13.06.2022 год./
27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху  УПИ IV-71 в квартал 12 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части на имота“  /ДЗ № 684/13.06.2022 год./
28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Издаване на Разрешение за строеж в поземлен имот публична общинска собственост“  /ДЗ № 685/13.06.2022 год./
29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.396 по КК на гр. Царево“  /ДЗ № 686/13.06.2022 год./
30. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Вземане на решение за допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и продажба на ПИ 48619.505.642 по КК на гр. Царево по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“  /ДЗ № 687/13.06.2022 год./
31. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Осигуряване на финансова помощ на ученик от СУ „ Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево за участие  в Международен космически лагер Space Camp Turkey в град Измир, Турция“  /ДЗ № 688/13.06.2022 год./
32. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПП / парцеларен план/ за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с изграждане на „ Обслужващ път с начало ПИ 48619.15.3 / общински път Царево-Лозенец/ до ПИ 48619.15.1006, по КККР на м.“ Янов егрек“, гр. Царево, Община Царево“/ ДЗ № 689/14.06.2022 год./
33. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Актуализиране състава на комисията по чл.61, ал.3 от НРПУРИВОС“/ ДЗ № 690/14.06.2022 год./

 

 

 

 

 

                                                                       ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                       Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 906 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево