Сряда, 04 Август 2021 13:03

ПОКАНА за провеждане на ПЕТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 10.08.2021 год. /вторник/ от  11.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ПЕТНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

  1. Питания
  2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Царево, направено по реда на Закона за общинския дълг“ /ДЗ № 470/02.08.2021 год./
  3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „Промяна в структурата на общинска администрация Царево“ /ДЗ № 467/22.07.2021 год./
  4. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Предоставяне под наем на „ А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД ПИ 10061.501.33 по КК на с. Велика“/ДЗ № 465/21.07.2021 год./
  5. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10361.501.17 по КК на с.Велика“/ДЗ № 473/04.08.2021 год./
  6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Предложение за бракуване на дълготрайни активи“ / ДЗ № 466/21.07.2021год./
  7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР/ план за регулация/ засягащ ПИ 00878.501.701 / УПИ IV 701, кв.20/ и ПИ 00878.501.700 / попадащ в границите на урбанизирана територия / по КК на гр. Ахтопол, Община Царево.“ / ДЗ № 468/22.07.2021год./
  8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.2.907, по КККР на гр. Царево, м. „ Диньов гьол“, община Царево, Област Бургас“ / ДЗ № 471/02.08.2021год./
  9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Учредяване право на прокарване на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ“ / ДЗ № 474/04.08.2021год./
  10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Учредяване право на прокарване на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ“ / ДЗ № 475/04.08.2021год./
  11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Поправка на докладна записка вх.№444/07.06.2021г. и изменение на Решение № 290/13.07.2021г. на ОбС Царево, във връзка с допусната явна фактическа грешка“ / ДЗ № 472/03.08.2021год.
  12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане отчет за текущото касово изпълнение на бюджета на община Царево за полугодието на 2021 година “ / ДЗ № 476/04.08.2021год./

     ТАНЯ ЯНЧЕВА - Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 724 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево