Петък, 11 Септември 2020 16:19

ПОКАНА за провеждане на ОСМОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(1 глас)

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 15.09.2020 год. /вторник/ от 13.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ОСМО заседание на Общински съвет-Царево при спазване на предписанията на здравните органи относно начинът на разполагане на присъстващите в залата, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства и дезинфекция, при следния проект за

 

   ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение за Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост /НРПУРИВОС/“ /ДЗ № 221/02.07.2020 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Таня Янчева“ /ДЗ № 249/19.08.2020 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Таня Янчева“ /ДЗ № 250/19.08.2020 год./
 5. Предложение от Таня Янчева – председател на Общински съвет – Царево, относно: „Определяне на представител на Общински съвет-Царево в Областния съвет за развитие“ /ДЗ № 251/24.08.2020 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Предложение за включване на пътуващи медицински специалисти от ДГ „Ален мак“ гр. Царево в Списъка на пътуващите служители от община Царево“ /ДЗ № 252/24.08.2020 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2020/2021 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ /ДЗ № 270/11.09.2020 год./
 1. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 год. и приемане решение за продажба на ПИ № 44094.501.463 и ПИ № 44094.501.464 по КК на с. Лозенец по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС“ /ДЗ № 239/04.08.2020 год./
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Промяна на списъка на групите жилища“ /ДЗ № 253/24.08.2020 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10094.501.13 по КК на с. Варвара чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 254/26.08.2020 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.373 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 255/26.08.2020 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Решение № 100/28.05.2020 год. на ОбС Царево“ /ДЗ № 256/26.08.2020 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.506.244 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 257/26.08.2020 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 год.“ /ДЗ № 258/31.08.2020 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на част от общински имот в землището на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 261/02.09.2020 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Кандидатстване на община Царево с Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Велика, община Царево, област Бургас“ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в Сектор „Управление на водите““ /ДЗ № 259/31.08.2020 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/, за обект „Външно ел. захранване на „Вилна сграда“ в ПИ № 66528.2.262 по КККР на с. Синеморец, м. „Поляните“, община Царево“ /ДЗ № 262/02.09.2020 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/, във връзка с изграждането на „Канализационен тласкател ПЕВПФ110x6.6 PN10, обслужващ ПИ № 48619.55.688 (УПИ IV), по КККР на гр. Царево, с. о. „Боруна“, община Царево“ /ДЗ № 263/02.09.2020 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 48619.54.703 по КККР на гр. Царево, „Нестинарка“, м. „СК. ФОНД-БОРУНА“, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 264/02.09.2020 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Вземане на решение за изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПИ № 48619.501.243 (УПИ 1, кв. 70) по КККР на гр. Царево, зона „Север“, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 265/03.09.2020 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ № 48619.505.452 (УПИ I, кв. 107) и ПИ № 48619.505.553 (УПИ II, кв. 107) по КККР на гр. Царево, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 266/10.09.2020 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Решение № 50 от Протокол № 04/04.02.2020 год. на ОбС Царево, относно даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Изграждане на нов канализационен тласкател до ПСОВ Китен и реконструкция на КПС в ПСОВ Лозенец“ – искане на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по 125, ал. 1 от ЗУТ“ /ДЗ № 243/10.08.2020 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с изграждане на „Обслужващ път в м. „Дядо Ильова Бахча”, с начало от четвъртокласен общински път Царево - Лозенец до ПИ 48619.9.549 (УПИ I, кв. 1), по КККР на гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 271/11.09.2020 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Въвеждане на нова организация на движението по улица от плана на кв. „Василико“ с идентификатор № 48619.505.344 по кадасталанта карта и кадастралните регистри на гр. Царево и обявяването й за пешеходна зона от о. т. 11 до о. т. 6 и от о. т. 7 до о. т. 6 съгласно приложената схема“ /ДЗ № 272/11.09.2020 год./
 18. Докладна записка инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Предоставяне на земи от общински поземлен фонд в изпълнение на Решение № 21.11/17.07.2006 год. на Общинска служба по „Земеделие“ Царево-Приморско за признато възстановяване правото на собственост“ /ДЗ № 177/14.05.2020 год./
 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: “Годишен отчет за изпълнение на Бюджета по приходите и разходите на община Царево към 31.12.2019 год.“ /ДЗ № 260/31.08.2020 год./

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                                  Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1128 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево