Петък, 10 Юли 2020 16:45

ПОКАНА за провеждане на СЕДМОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 16.07.2020 год. /четвъртък/ от 09.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе СЕДМО заседание на Общински съвет-Царево при спазване на предписанията на здравните органи относно начинът на разполагане на присъстващите в залата, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства и дезинфекция, при следния проект за

   ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение за Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища /НУРУЖННПНОЖ/“ /ДЗ № 186/22.05.2020 год./
 3. Докладна записка от Таня Янчева – председател на Общински съвет Царево, относно: „Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Царево“ /ДЗ № 192/27.05.2020 год./
 4. Докладна записка от Златка Костадинова Вълчева – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ община Царево, относно: „Общинска програма за закрила на детето в община Царево за 2020 год.“ /ДЗ № 193/03.06.2020 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Царево за 2021 год.“ /ДЗ № 211/23.06.2020 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Закриване на яслена група в ДГ „Делфинче“ – гр. Ахтопол“ /ДЗ № 212/23.06.2020 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинск собственост за 2020 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 198/15.06.2020 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 год. и за отдаване пон наем за срок от 10 години на общински имот в землището на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 229/10.07.2020 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне по наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в гр. Ахтопол“ /ДЗ № 222/02.07.2020 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и учредяване право на ползване за устройване на пчелин върху общински имот по КК на с. Фазаново за срок от 10 години“ /ДЗ № 216/29.06.2020 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и учредяване право на ползване за устройване на пчелин върху общински имот по КК на гр. Ахтопол за срок от 10 години“ /ДЗ № 217/29.06.2020 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинск собственост за 2020 год. и за отдаване под аренда за срок от 10 години на общински имоти в землището на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 199/15.06.2020 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изкупуване на ПИ № 44094.501.479 по КК на с. Лозенец, по ПУП отреден за „улица-тупик““ /ДЗ № 223/02.07.2020 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на ид. части от имот по КК на с. Лозенец за частна общинска собственост“ /ДЗ № 200/16.06.2020 год./
 15. 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. и приемане решение за продажба на ПИ № 10361.501.84 по КК на с. Велика по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС“ /ДЗ № 201/17.06.2020 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.47 по КК на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 205/17.06.2020 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.503.814 по КК на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 202/17.06.2020 год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.503.815 по КК на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 203/17.06.2020 год./
 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 44094.502.335 по КК на с. Лозенец“ /ДЗ № 226/07.07.2020 год./
 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.503.812 по КК на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 228/10.07.2020 год./

 

 1. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год.“ /ДЗ № 213/24.06.2020 год./
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год..“ /ДЗ № 220/01.07.2020 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за разделяне на ПИ № 00878.203.20 по КК на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 227/07.07.2020 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Поправка на Решение № 77/09.04.2020 год. на Общински съвет Царево“ /ДЗ № 204/17.06.2020 год./
 5. Oтчет за дейността на общински съвет – Царево и неговите постоянни комисии

 

 

                                                                                  ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                                  Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1277 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево