Вторник, 18 Юни 2019 07:51

Във връзка с прилагането на законодателството в областта на закрилата на детето !!!

Оценете
(0 гласа)

Във връзка с прилагането на законодателството в областта на закрилата на детето, Дирекция „Социално подпомагане“ Царево предоставя следната информация:

Водещ принцип при прилагането на законодателството в областта на закрилата на детето е предотвратяването на изоставянето на деца и гарантиране правото им да имат семейство. За постигането на тази цел усилията в работата по закрила на детето са насочени към осигуряването на комплексна подкрепа за децата и семействата, както и за насърчаване на отговорното родителство.

Защитата на  най-добрия интерес на детето се осъществява чрез залегналите в законодателството критерии за преценка на: желанията и чувствата му; неговите физически, психически и емоционални потребности; възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето; опасността или вредата, която му е причинена или има вероятност да му бъде причинена; способността на родителите да се грижат за него; последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата, както и  други обстоятелства, имащи отношение към него.

В тази посока са и произтичащите от законовата уредба ангажименти и правомощия на органите за закрила на детето на местно ниво, които пряко кореспондират с Конвенцията на ООН за правата на детето и са подчинени на разбирането, че най-добрата среда за неговото отглеждане и възпитание  е семейната.

Гаранция за спазването на най-добрия интерес на детето е категоричното законово изискване настаняването на дете извън семейството, като мярка за закрила, да се предприема като крайна мярка за закрила, която може да бъде предприета единствено след изчерпване на възможностите за превенция и предоставяне на грижа в семейна или близка до семейната среда, с изключение на случаите, когато се касае за непосредствен риск за живота на детето. И в тези случаи мярката винаги има  превантивен характер и се потвърждава единствено с решение на съда.

Настаняване на дете в риск извън биологичното му семейство се извършва по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето -  Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана институция се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред.

Временното настаняване на дете извън биологичното му семейство се извършва със заповед на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето.

Мярката за закрила се предприема след получен сигнал в отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” за дете в риск и извършено социално проучване относно оценка на сигнала и рисковете за детето.

Оценката на сигнала се извършва от водещия случая социален работник от отдел “Закрила на детето” и се съгласува от началник отдел “Закрила на детето” и Директора на Дирекция “Социално подпомагане”.

При извършването на социално проучване социалния работник събира сведения за детето и семейството му, като взаимодейства с други институции – МВР, личен лекар на детето, училищно ръководство, ако детето посещава училище, общинска администрация и други източници, които могат да предоставят необходимата информация, за по-пълна и прецизна оценка на сигнала и риска за детето.

След извършената социално проучване се извършва екипно обсъждане на случая в отдел „Закрила на детето“  и се преценява каква мярка за закрила да бъде приложена за всеки конкретен случай.

Извеждане на дете от биологичното семейство се предприема, когато по различни обективни причини родителите не са в състояние да полагат грижи за детето, изоставили са го без основателни причини или самите те с действията си създават опасност за живота и здравето на детето.

При предприемане на мярката първо се проучва възможността детето да бъде настанено при роднини – баба, дядо, или най-близки родственици, които детето познава и идентифицира като близки и значими за него хора.

При изчерпване на тази възможност се търси подходящо приемно семейство за детето, с цел отглеждането му в семейна среда.

Настаняване на дете в социална услуга - резидентен тип или специализирана институция се предприема като крайна мярка, след изчерпване на всички други възможности.

Издадената административна заповед за настаняване на дете извън биологичното семейство се потвърждава или отхвърля от Районен съд по настоящото местонахождение на детето. Това става въз основа на искова молба от Директора на Дирекция “Социално подпомагане“ до Районен съд.

В заключение трябва да се отбележи, че  компетентните органи винаги работят за намиране на дългосрочно решение за дете в риск, при спазване на неговия най-добър интерес.

Статистика  – Дирекция  “Социално подпомагане” -  Царево

Настанени деца в семейства на роднини или близки – 49  деца от 2002 година до 2019 година.

Настанени деца в специализирани институции – 9 деца от 2004 г.  до 2016 година.

Настанени деца в приемни семейства  - 2 деца през 2018 година

Златка Вълчева

Директор ДСП Царево

Прочетена 2608 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево