Вторник, 17 Април 2018 08:54

ПОКАНА ЗА провеждането на ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

Изх. № 206/16.04.2018 год.

     П О К А Н А

              

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 24.04.2018 год. /вторник/ от 9.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ВТОРО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно:Изпълнението на Проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914“ и закупуване на оборудване“, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. / ДЗ №649/16.04.2018 год./

3. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Приемане на Отчети за дейността и изразходваните средства през 2017 г. на 5-те читалища, намиращи се на територията на Община Царево. /№ 645/10.04.2018 год./

4. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2018 г. до края на учебната 2017/2018 г. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол. /№ 637/26.03.2018 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Осигуряване на средства за закупуване на електронен анализатор Drager DrugTest 5000 Analizer за нуждите на РУ на МВР- гр. Царево. /ДЗ № 638/27.03.2018 год./

6. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Царево за рефинансиране на съществуващ дълг и финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност. /ДЗ № 646/12.04.2018 год./

7. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. /ДЗ № 647/13.04.2018 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево относно: Отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 год.. / ДЗ № 630/19.03.2018 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ № 48619.501.311, ПИ № 48619.501.300, ПИ № 48619.501.301, ПИ № 48619.501.309 и ПИ № 48619.501.308 по КККР на гр. Царево. /ДЗ № 644/04.04.2018 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 / десет/ години на общински имот в с. Варвара. /ДЗ № 627/19.03.2018 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 633/23.03.2018 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Учредяване право на ползване върху имот-общинска собственост за устройване на пчелин. /ДЗ № 631/21.03.2018 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите–общинска собственост за 2018 год. и за отдаване под аренда за срок от 20 стопански години на общински имот в землището на с. Велика. /ДЗ № 643/04.04.2018 год./     

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за предоставяне под аренда за срок от 10 /десет/ стопански години на общински недвижими имоти в гр. Ахтопол. /ДЗ № 628/19.03.2018 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно:Обявяване на УПИ IX в квартал 15 по ПУП на с. Велика за частна общинска собственост. /ДЗ № 629/19.03.2018 год./

16. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ 48619.501.408 (УПИ I, кв. 77) и ПИ 48619.501.410 (УПИ II, кв. 77) по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас. /ДЗ № 648/13.04.2018 год./

 

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1533 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево