Петък, 31 Март 2017 16:24

ПОКАНА ЗА 14-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО

Оценете
(1 глас)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на   04.04.2017 год. / вторник / от 9.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“  гр. Царево ще се проведе ЧЕТИРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет Царево при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

1.  Питания.

2. Докладна записка от инж.Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: Даване на съгласие за участие на Община Царево в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски черноморки туристически район /БЧТР/, последният определен съгласно Заповед на министъра на туризма № Т-РД-14-63/15.05.2015 г., обн. ДВ, бр.56/24.07.2015 г., допълнена със Заповед № Т-РД-14-159/26.10.2015 г.. /ДЗ № 375/13.03.2017 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево,  относно:  Приемане на отчети за дейността и изразходените средства през 2016 година на 5- те читалища, намиращи се на територията на Община Царево. /ДЗ№ 398/30.03.2017 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево,  относно: Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „Лято 2017 г.”. / ДЗ № 355/10.02.1017 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево относно: Приемане на Годишен план за развитие на младежта в Община Царево за 2017 год.. /ДЗ № 364/ 21.02.2017год./

6.  Докладна записка от инж.Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: Одобряване  на Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2018-2020 год.  /ДЗ № 373/06.03.2017 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево.  /ДЗ № 383/28.03.2017 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево. /ДЗ № 359/20.02.2017 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Изменение на Решение № 342/30.10.2002 год. на ОбС Царево и откриване на процедура за избор на изпълнители за предоставяне на услуга по изготвяне на оценка за приватизация и информационен меморандум. /ДЗ № 356/13.02.1017 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Одобряване на предварително съгласие по чл.21, ал.5 от ЗОС за сключване на договор за замяна между Община Царево и Недялко Тодоров Стоянов, Кереки Стоянова Петрова, Стоян Андреев Стоянов и Елена Андреева Стоянова.  /ДЗ № 388/28.03.2017 год.

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.912 по КК на гр. Царево.  /ДЗ № 394/30.03.2017 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.501.357 по КК на гр. Ахтопол.  /ДЗ № 354/ 08.02.2017 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Обявяване на ПИ 44094.501.552 по КК на с. Лозенец и сградата, построена в него за публична общинска собственост.  /ДЗ № 379/20.03.2017 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев– кмет на Община  Царево,  относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ 48619.64.136 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка”, чрез изкупуване общинската част от имота.  /ДЗ № 376/13.03.2017 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10094.501.69 по КК на с. Варвара, чрез изкупуване на общинската част от имота. /ДЗ№384/28.03.2017 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Допълване на списъка на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване на територията на Община Царево за стопанската 2017-2018 год..  /ДЗ № 366/24.02.2017 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год.. /ДЗ № 391/29.03.2017 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Приемане на решение за допълване на Годината програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на част от нежилищна сграда – публична общинска собственост в с. Лозенец.  /ДЗ № 365/24.02.2017 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год. и предоставяне под аренда, за срок от 10 стопански години на общински недвижими имоти в гр. Ахтопол.  /ДЗ № 387/28.03.2017 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год. и предоставяне под аренда за срок от 25 години на общински недвижими имоти в гр. Царево  /ДЗ № 399/30.03.2017 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год. и предоставяне под аренда, за срок от 35 години на общински недвижими имоти в с. Фазаново.  /ДЗ № 393/29.03.2017 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Учредяване право на ползване върху имот – общинска собственост за устройване на пчелин.  /ДЗ № 386/28.03.2017 год.

23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Учредяване право на ползване върху имот – общинска собственост за устройване на пчелин.  /ДЗ № 385/28.03.2017 год./

24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Предварително съгласие за допускане изработването на ПУП-ПП (Парцеларен план) за трасе на техническата инфраструктура на линия 20 КV от възлова станция „Арапя” до БТКП в ПИ 48619.9.590 по КК  землище гр. Царево, Община Царево.  /ДЗ № 362/20.02.2017 год./

25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно: Предварително съгласие за допускане изработването на ПУП-ПП (Парцеларен план)  на линия 20 КV от съществуващ стълб, преминаващ през ПИ 10361.9.23 (път ІV клас, общинска собственост) и достигане до новопроектиран БТКП на границата на ПИ 10361.2.827 по КК землище с. Велика, Община Царево.  /ДЗ № 363/20.02.2017 год./

26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,  относно:  Назначаване на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Лозенец, Община Царево. /ДЗ № 397/30.03.2017 год./

            Даниел Скулиев

            Председател на ОбС Царево

 

Прочетена 1491 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
DMC Firewall is a Joomla Security extension!