Четвъртък, 22 Декември 2016 15:42

ПОКАНА ЗА 12-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Царево на 29.12.2016 год. / четвъртък/ от 9.30 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“  гр. Царево ще се проведе ДВАНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет Царево при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Питания

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно:  Кандидатстване с проектно предложение „Изготвяне на Стратегия на МИРГ „ Приморско-Созопол–Царево“ 2014-2020“ по процедура BG14MFO001-4.001 Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР “, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. /ДЗ № 313 от 15.12.2016 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на пазарна цена на книга със заглавие „Царево“. /ДЗ № 307 от 12.12. 2016 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Наредба за определяне на обстоятелствата, които подлежат на вписване и условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Царево. /ДЗ № 298 от 29.11.2016 год./

5.  Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Извършените разходи за командировки и посещения на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев. /ДЗ № 299 от 01.12.2016 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на предварително съгласие по чл.21, ал. 5 от ЗОС за сключване на договор за замяна между община Царево и Златка Димова Янкова и Пламен Димов Янков. /ДЗ № 306 от 12.12.2016 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10361.501.158 по КК на с. Велика, чрез изкупуване на общинската част от имота. /ДЗ № 312 от 15.12.2016 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:

Прекратяване на съсобственост върху УПИ ХІІІ-28, кв.5 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване на общинската част от имота. / ДЗ № 294 от 16.12.2016 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на  решение за допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и  предоставяне под аренда за срок от 20 /двадесет/  години на общински  недвижими имоти в с. Лозенец и с. Велика. /ДЗ №  308 от 13.12.2016 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за отдаване под наем за срок от 8 /осем /  години на общински имоти в землището на с. Бродилово. /ДЗ №  309 от 13.12.2016 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на  решение за допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и предоставяне под аренда за срок от 10 стопански години на общински недвижими имоти в гр. Ахтопол. /ДЗ №  318 от 19.12.2016 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1589 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
DMC Firewall is a Joomla Security extension!