Сряда, 16 Ноември 2016 15:59

ПОКАНА ЗА 11-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

             На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на  21.11.2016 год. /понеделник/ от 14,00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“  гр. Царево ще се проведе ЕДИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания

2. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател ОбС-Царево, относно: Кандидатстване на НЧ „Георги Кондолов 1914“ гр. Царево с Проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914“ и закупуване на оборудване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7“Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ДЗ № 264/12.10.2016 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Изпълнение на договор № BG05M2OP001-3.001-0062 за безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение „Подай ръка-подари бъдеще” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 год.. /ДЗ № 280/21.10.2016 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Промяна в поименния списък на обектите с разпределение на целевата субсидия за капиталовите разходи в бюджета на община Царево за 2016 год. - Приложение № 3.1. /ДЗ № 279/21.10.2016 год./

5.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,относно:Одобряване промяна в Списъка на обектите с разпределение на остатъка от средствата по кредита след рефинансиране. /ДЗ № 291/11.11.2016 год./

6.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:Предложения за Годишни програми за развитиена читалищната дейност за 2017 год. на 5-те читалища на територията на Община Царево, съгласно изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обнародван в ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 год.. /ДЗ № 290/10.11.2016 год./

7.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Дофинансиране на държавните дейности за фонд „Работна заплата и осигурителни вноски” на ДГ „Ален мак”- гр. Царево за 2016 год. /ДЗ № 281/24.10.2016 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Промяна в наименованието и същността на длъжностти в структурата на Общинска администрация-Царево. /ДЗ № 269/13.10.2016 год./

9.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Общински детски градини на територията на Община Царево. /ДЗ № 277/ 21.10.2016 год./

10.Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет- Царево, относно: Изменение на Наредбата за рекламна и информационна дейност на територията на Община Царево. /ДЗ № 275/21.10.2016 год./

11.Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-  Царево, относно: Приемане на решение за изменение на Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговия-маси, павилиони, кабини и други на Община Царево, съгласно чл. 56 от ЗУТ. /ДЗ № 272/18.10.2016 год./

12.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община-Царево, относно: Допълване на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо ученическото хранене. /ДЗ № 278/21.10.2016 год./

13.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на Краткосрочна програма на Община Царево за насърчаване използването  на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016-2018 год.. /ДЗ № 276/21.10.2016 год./

14.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Дарение на сграда-параклис в с. Кондолово. /ДЗ № 252/15.09.2016 год./

15.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на ПУП-ПП за ПИ с идентификатор 48619.504.88 по КК на гр. Царево, за «Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин” гр. Царево, Община Царево». /ДЗ № 292/15.11.2016 год./

16.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Обявяване на УПИ І, УПИ V, УПИ VІ, в кв. 41 по ПУП на с. Лозенец за частна общинска собственост. /ДЗ № 238/24.08.2016 год./

17.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год.. /ДЗ № 265/13.10.2016 год./

18.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год.. /ДЗ № 268/13.10.2016 год./

19.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне  под наем за срок от 5 години на част от нежилищна сграда-публична общинска собственост в с. Лозенец. /ДЗ № 266/13.10.2016 год./

20.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 66528.4.264 по КК на с. Синеморец. /ДЗ № 261/11.10.2016 год./

21.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне  под наем за срок от 5 години на общински терени в с. Лозенец. /ДЗ № 267/13.10.2016 год./

22.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на общински терени в с. Лозенец. /ДЗ № 270/14.10.2016 год./

23.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на общински терен в с. Лозенец. /ДЗ № 271/ 17.10.2016 год./

24.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:Допълване на Решение № 728 от Протокол № 41/12.08.2015 год. на ОбС-Царево, изменено с Решение № 96 от Протокол № 7/04.05.2016 год. на ОбС-Царево. /ДЗ № 282/27.10.2016 год./

     

     

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на ОбС-Царево

 

 

 

 

Прочетена 1312 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd