Сряда, 07 Септември 2016 16:54

ПОКАНА ДЕСЕТО заседание на Общински съвет Царево

Оценете
(1 глас)

П О К А Н А

             На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на  10.09.2016 год. / събота / от 10.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“  гр. Царево ще се проведе ДЕСЕТО заседание на Общински съвет Царево при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

                        1. Питания

2. Докладна записка от инж.Георги Лапчев – Кмет на Община Царево,  относно: Кандидатстване на Община Царево с Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Велика и с. Варвара” по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год./ ДЗ № 244/01.09.2016 год./

3. Докладна записка от инж.Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Издаване на запис на заповед на Община Царево в полза на Министерството на образованието и науката, Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, обезпечаваща авансово плащане по Договор № ДОЗ – 241/22.08.2016 год. за проект „Подай ръка – подари бъдеще”. /ДЗ № 250/07.09.2016 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за изпълнение на бюджет 2015 год. на Община Царево. /ДЗ № 222/27.07.2016 год./

5.  Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,   относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2018-2019 год./ ДЗ № 239/24.08.2016 год./

6. Докладна записка от инж.Георги Лапчев – Кмет на Община Царево,  относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2016/2017 год. в СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Царево и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий „ гр. Ахтопол. /ДЗ № 249/02.09.2016 год./

            7. Докладна записка от инж.Георги Лапчев – Кмет на Община Царево,  относно:  „Корекция на Приложение № 6.1, т.4 от Решение № 33, Протокол № 3/01.02.2016 год., касаещо бюджет 2016 год. на Община Царево”. /№242/25.08.2016 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево,  относно: Допълнение  в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево . /ДЗ № 234 /22.08.2016 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево,   относно: Вземане на решение за промяна на ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.4.520 и ПИ 48619.4.519 ( УПИ ХІ, кв.1 по плана) по КК на гр. Царево, с.о „Арапя”. /ДЗ № 241/ 25.08.2016 год./

10. Докладна записка от инж.Георги Лапчев – Кмет на Община Царево,  относно: Одобряване на изменение на ПУР и проект ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 48619.505.183 и ПИ 48619.505.174 по КККР на гр. Царево. /ДЗ № 248/02.09.2016 год./

11. Докладна записка от инж.Георги Лапчев – Кмет на Община Царево,  относно: Допълване на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год./ ДЗ № 247/02.09.2016 год./

12. Докладна записка от инж.Георги Лапчев – Кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Кости. /ДЗ № 246/02.09.2016 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 66528.501.398 по КК на с. Синеморец. /ДЗ № 225/02.08.2016 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху УПИ ХІ-28 в кв. 30 по ПУП на с. Бродилово, чрез изкупуване общинската част от имота. /ДЗ № 227/09.08.2016 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево,  относно: Прекратяване на съсобственост върху УПИ Х-29 в кв. 30 по ПУП на с. Бродилово, чрез изкупуване общинската част от имота. /ДЗ № 228/09.08.2016 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево,  относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10361.2.828 по КККР на с. Велика, м. „Караджигер”, чрез изкупуване общинската част от имота./ ДЗ № 232/16.08.2016 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10361.2.829 по КККР на с. Велика, м. „Караджигер”, чрез изкупуване общинската част от имота./ ДЗ № 233/16.08.2016 год./

18. Предложение от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево, относно: Извършване на замяна между Община Царево и „Кочо Честименски” АД. /ДЗ № 220/26.07.2016 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево,  относно: Извършване на промени в списъка на жилищата- собственост на общината. /ДЗ № 221/26.07.2016 год./

20.Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот- публична общинска собственост на Център за спешна медицинска помощ- Бургас./ДЗ № 224/02.08.2016 год./

21 Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево, относно: Одобряване извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево-инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС – Даниел Скулиев за периода 01.01.2016 год.-31.03.2016 год../ДЗ № 230/16.08.2016 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево,  относно: Одобряване извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево-инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС – Даниел Скулиев за периода 01.04.2016 год.-30.06.2016 год.. /ДЗ № 231/16.08.2016 год./

23. Докладна записка от Даниел Скулиев –председател на Общински съвет  Царево, относно: Определяне на представители в Областния съвет за намаляване риска от бедствия. / ДЗ № 235/22.08.2016 год./

Прочетена 1688 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd