Понеделник, 30 Март 2015 16:16

ТАРИФА ЗА ПРИСТАНИЩНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ, СЪБИРАНИ ОТ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩЕ” - ЦАРЕВО

Оценете
(2 гласа)

ТАРИФА

ЗА ПРИСТАНИЩНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ,

СЪБИРАНИ ОТ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩЕ” - ЦАРЕВО

/Приета с Решение № 402.7/Протокол № 26/08.10.2013 год. на Общински съвет – Царево/

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1 С тази Тарифа се определят пристанищни такси и цени на услуги, събирани съгласно чл. 103 „в“ от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) за посещения, престой и домуване на яхти и кораби от Общинско предприятие „Пристанище”-Царево – оператор на следните три пристанища: Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Царево”, Рибарско пристанище „Мичурин” и Пристанище за обществен транспорт с регионално значение  „Ахтопол“.

Чл. 2 Пристанищни такси за обезпечаване на достъпа до пристанищата за обществен транспорт с регионално значение „Царево” и „Ахтопол“, както и до Рибарско пристанище „Мичурин” са:

1. Канални такси;

2. Тонажни корабни такси;

3. Линейни кейови такси.

Чл. 3 Общинско предприятие „Пристанище” - Царево  събира такса за управление на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност.

Чл. 4 Общинско предприятие „Пристанище” - Царево  предоставя срещу заплащане допълнителни услуги на плавателните съдове и други потребители като: предоставяне на ел. енергия, вода и други.

РАЗДЕЛ ІІ

ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ ОП „ПРИСТАНИЩЕ“ - ЦАРЕВО

Чл. 5 (1)За ползване на подходен канал се заплаща пристанищна канална такса от корабите в лева за всеки започнат бруто тон в размер на  0.05 лв. с ДДС.

(2)За пътнически кораби се събира пристанищна канална такса в лева за всеки започнат бруто тон в размер на  0.10 лв. с ДДС.

Чл. 6За домуване на яхти и кораби, извършващи стопанска дейност, и кораби за спорт и развлечения, се заплаща пристанищна канална такса еднократно в рамките на текущата календарна година в размер на 2 лв. за всеки започнат бруто тон,  но не по-малко 10.00 лв. с ДДС.

Чл. 7За яхти от международно плаване се събира пристанищна канална такса в лева за всеки  започнат бруто тон в размер 0.05 лв. с ДДС.

Чл. 8Специални кораби, използвани за научни, учебни, културни и спортни цели, за пилотаж, за упражняване на контрол и надзор, за противопожарни, съобщителни, митнически и санитарни цели, за разбиване на ледове, за спасяване на човешки живот и имущество, буксири, кораби, извършващи стопанска дейност и др., заплащат пристанищна канална такса в размер на 0.05 лв. с ДДС за всеки започнат бруто тон за всеки започнат месец престой в пристанище.

Чл. 9За всяко посещение на пътнически кораб се събира тонажна корабна такса за всеки започнат бруто тон в размер на 0.50 лв. с ДДС.

Чл. 10За трето и всяко следващо посещение на пътнически кораб в рамките на една календарна година тонажната корабна такса по чл. 9 се редуцира с коефициент 0.75.

Чл. 11Специални кораби, използвани за научни, учебни, културни и спортни цели, за пилотаж, за упражняване на контрол и надзор, за противопожарни, съобщителни, митнически и санитарни цели, за разбиване на ледове, за спасяване на човешки живот и имущество, буксири, кораби, извършващи стопанска дейност и др., заплащат тонажна корабна такса 1.00 лв. с ДДС за всеки започнат бруто тон за всеки започнат месец престой в пристанище.

Чл. 12За пътническите кораби от каботажно плаване се събира линейна кейова такса в размер на  0.50 лв. с ДДС за всеки започнат час и за започнат линеен метър от максималната дължината на кораба, обявена в корабните документи.

Чл. 13За трето и всяко следващо посещение на пътнически кораби от каботажно плаване в рамките на една календарна година линейната кейова такса по чл. 12 се редуцира с коефициент 0,75.

Чл. 14(1)За всяко посещение в пристанище на кораби и яхти, когато същите се използват с търговска цел, Общинско предприятие „Пристанище” - Царево  събира такса, определена в лева, за управление на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, в зависимост от бруто тонажа, съгласно Таблица № 1. Таксите се заплащат в лева в зависимост от категорията, в която попада корабът съгласно неговия брутен тонаж.

ТАБЛИЦА № 1

В ЛЕВА С ДДС

Бруто тон

Административни

такси

Отпадъци от

Нефтопро - дукти /Анекс I на Марпол

73/78/

Максимална сума, до която корабът може да предаде без да заплаща допълнително

Твърди отпадъци

АнексVна Марпол 73/78

Максимална сума, до която корабът може да предаде без да заплаща допълнително
А Б А1 Б1
0-40 20.00 24.00 280.00 28.00 200.00
41-150 20.00 26.00 300.00 30.00 220.00
151-500 20.00 30.00 320.00 32.00 240.00
Над 501 20.00 32.00 340.00 36.00 260.00

В колони А и А1 е посочен размерът на таксата в лева  за съответния вид отпадъци.

В колони Б и Б1 е посочено максималното количество отпадъци, изразено в лева, до което корабът и яхтата има право да предаде отпадъци от съответния вид, без да заплаща допълнително.

(2)За предадени отпадъци над посочените в колони Б и Б1 корабът и яхтата заплаща на съответните оператори на отпадъци.

(3)Таксите по ал. 1 представляват директно заплащане на услугите по приемане, транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците и обхващат следните видове отпадъци:

1.Твърди отпадъци:

а) битови отпадъци - хранителни, медицински, пакетиращи материали - пластмаса, консервни кутии, стъклени съдове, съдове за храна, хартия, картон и др. - резултат от експлоатацията на кораба;

б) други отпадъци - резултат от експлоатацията на кораба - батерии, бои, омаслени парцали и др.

2.Отпадъци от нефтопродукти - сантинни води, използвани масла, шлам (слъдж) и др..

(4)За отпадъци, които не са обхванати от системата по чл. 14, ал. 3, т. 1, се заплаща директно на оператора на пристанището. Такива са всички отпадъци по Анекси II и IV на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (МАРПОЛ 73/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), ратифицирана със закон (ДВ, бр. 94 от 2004 г.);

(5)Освобождава се от заплащане на такса за управление на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, кораб или яхта, който:

1. разполага с достатъчен капацитет за съхраняване на борда на съществуващите отпадъци, както и на тези, които ще бъдат генерирани до следващото пристанище, или

2. плава по установена корабна линия и има сключен договор за предаване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, в някое от пристанищата по линията.

РАЗДЕЛ ІІI

УСЛУГИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ,

ПРЕДОСТАВЯНИ  ОТ ОП „ПРИСТАНИЩЕ“ – ЦАРЕВО

Чл. 15Цените на услугите по този раздел се заплащат от всички кораби, посещаващи Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Царево”, Пристанище за обществен транспорт с регионално значение  „Ахтопол“ и Рибарско пристанище „Мичурин”.

(1)За пътнически кораби, рибарски кораби и кораби, извършващи  каботажно плаване, се събират такси по Раздел ІІ.

(2)Всички останали кораби заплащат за ползваните услуги цени, които са определени в настоящия Раздел ІІІ, като в тях са включени и таксите, които се събират от корабите по Раздел ІІ.

(3)Собствениците на рибарски лодки и кораби заплащат за услугите, които ползват, съгласно чл. 17 „а“.

(4)Тарифите и цените на услугите са в български лева с включен ДДС.

(5)ОП „Пристанище” - Царево  има право след решение на ОбС да променя цените на услугите, като се задължава да ги обявява предварително, както следва:

1.Таксите и цените на услугите, отнасящи се за кораби, извършващи търговска дейност,  се определят за календарна година и важат от 01.01. до 31.12. на съответната  календарна година и се обявяват не по - късно от 30.09. на предходната.

2.Цените на услугите, предоставяни от ОП „Пристанище“ - Царево, се обявяват  един месец преди влизането им в сила.

3.За ползване на предоставяните по чл. 17 „б“, ал. 1 и ал. 2 услуги ОП „Пристанище”-Царево сключва срочни договори по образец съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 от настоящата Тарифа.

Чл. 16Услуги, коитo предоставя   ОП „Пристанище”-Царево:

(1)Пътнически услуги /приставане и домуване на пътнически  кораби/.

(2)Приставане и  домуване на други кораби без извършване на товаро-разтоварни дейности.

(3)Домуване на кораби за развлечение и спорт, използвани с нетърговска цел.

(4)Ползване на котвена стоянка.

(5)Ползване на място на основния кей.

(6)Спускане и вадене на плавателни съдове на вода.

(7) Ползване на площ на брега.

(8)Ползване на площ на брега за ремонт на плавателни съдове.

(9)Ползване на площ на брега за паркиране на коли,  собственост на лица, които са в договорни отношения с ОП „Пристанище” - Царево.

(10)Ползване на складове, офиси и отдаване под наем на закрити и открити площи.

(11)Други услуги /отдаване на помещения под наем, отдаване на площи за изложби и  други мероприятия,  свързани с морето и курортната дейност на града/.

(12)Зареждане на корабите с питейна вода и захранване с ел. ток от брега.

(13)Отдаване на площи за паркинг.

(14)Допускане  пренощуване на кемпери и каравани за не повече от 5 денонощия.

(15)Предаване на отпадъци от плавателни съдове, които не се използват с търговска цел.

(16)Приставане и домуване на рибарски кораби и лодки.

Чл. 16 „а“Цената на магнитна карта за непрекъснат достъп до пристанището е 10.00 лв. и се заплаща при получаване. При връщане на картата се възстановява сума от 5.00 лв.

Чл. 17 „а“Собствениците на риболовни плавателни съдове заплащат месечна/годишна цена за престой, както следва от Таблица № 3:

Бруто тонаж /БТ/

на плавателния съд

Цена в лева с ДДС

за месец

Цена в лева с ДДС

за година

До  3 БТ 5 56
От 3.01 до 6 БТ 7 84
От 6.1 до 10.0 БТ 12 140
От 10.1 до 12.0 БТ 19 225
От  12.1 до 16.0 БТ 35 422
От 16.1 до 20.0 БТ 47 562

Заб.Годишното плащане се извършва еднократно за 12 /дванадесет/ месеца напред.

В цената е включена линейна кейова такса, пристанищна канална такса и тонажна корабна такса.

Чл. 17„б“Цени за предоставени услуги и домуване на рибарски лодки, кораби и кораби за  развлечение и спорт, използвани с нетърговска цел. Цените са в лева с включен ДДС.

(1)ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО НА ОСНОВНИЯ КЕЙ, съгласно Таблица № 2:

ДНИ ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС ЗА ДЪЛЖИНА

До

8,24 м

До

10,68 м

До

12,20 м

До

13,73 м

До

15,25 м

До

18,30 м

До

21,35 м

До

24,40 м

До

30,05 м

1 18.00 30,00 60,00 75,00 100,00 145,00 200,00 265,00 300,00
2 32,00 50,00 110,00 125,00 160,00 220,00 320,00 400,00 450,00
3 45,00 70,00 145,00 170,00 215,00 285,00 400,00 510,00 570,00
4 55,00 85,00 170,00 200,00 250,00 330,00 465,00 590,00 655,00
5 65,00 100,00 190,00 230,00 280,00 375,00 525,00 670,00 740,00
6 75,00 110,00 210,00 260,00 310,00 415,00 580,00 745,00 825,00
7 80,00 120,00 230,00 290,00 340,00 455,00 635,00 820,00 905,00
8 85,00 128,00 246,00 310,00 365,00 490,00 680,00 880,00 965,00
9 90,00 136,00 262,00 330,00 390,00 525,00 725,00 940,00 1025,00
10 95,00 144,00 278,00 350,00 415,00 560,00 770,00 1000,00 1085,00
11 100,00 152,00 294,00 370,00 440,00 590,00 815,00 1060,00 1145,00
12 105,00 159,00 310,00 390,00 465,00 620,00 860,00 1120,00 1205,00
13 110,00 166,00 325,00 410,00 490,00 650,00 900,00 1180,00 1265,00
14 115,00 173,00 350,00 430,00 515,00 680,00 940,00 1240,00 1325,00
15 120,00 180,00 365,00 450,00 540,00 710,00 980,00 1300,00 1385,00
16 125,00 187,00 380,00 470,00 565,00 740,00 1020,00 1350,00 1445,00
17 130,00 194,00 395,00 490,00 585,00 770,00 1060,00 1400,00 1505,00
18 135,00 201,00 410,00 510,00 605,00 800,00 1100,00 1450,00 1565,00
19 140,00 208,00 425,00 530,00 625,00 830,00 1140,00 1500,00 1625,00
20 145,00 215,00 440,00 550,00 645,00 860,00 1180,00 1550,00 1685,00
21 149,00 222,00 455,00 570,00 665,00 890,00 1220,00 1600,00 1745,00
22 153,00 229,00 470,00 585,00 685,00 920,00 1260,00 1650,00 1805,00
23 157,00 236,00 482,00 600,00 705,00 950,00 1300,00 1700,00 1865,00
24 161,00 243,00 494,00 615,00 725,00 980,00 1340,00 1750,00 1925,00
25 165,00 250,00 506,00 630,00 745,00 1010,00 1380,00 1800,00 1980,00
26 169,00 257,00 518,00 645,00 765,00 1040,00 1420,00 1850,00 2035,00
27 173,00 264,00 530,00 660,00 785,00 1070,00 1460,00 1900,00 2090,00
28 177,00 271,00 542,00 675,00 805,00 1090,00 1500,00 1950,00 2145,00
29 181,00 278,00 554,00 690,00 825,00 1110,00 1540,00 2000,00 2200,00
30 185,00 285,00 565,00 705,00 845,00 1130,00 1580,00 2045,00 2255,00

ЗА ЕДНА

ГОДИНА

750,00 1080,00 1700,00 2030,00 2535,00 4225,00 5070,00 5640,00 6200,00
НА ДЕН СЛЕД 30-Я 8,00 9,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Заб.Дневната   цена  на престой  важи  за 24 часа  от момента на  приставането на плавателния  съд.

Месечната цена  на престой  важи  за  30  денонощия  от  датата  на приставането.

Годишната цена  на престой се  плаща  за 1 година, считано  от  01.10  до 30.09  на  следващата  година.

(2)ЦЕНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ    -0.12 лв./кв.м. заета площ за денонощие с ДДС.

Площта се изчислява по най-големите дължина и ширина.

* за плавателен съд, ползващ услугата по ал. 3 „б“, се заплаща по 4 лв. с ДДС за денонощие.

(3)ЦЕНА ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА СЛИП, СПУСКАНЕ ВЪВ ВОДА И ИЗВАЖДАНЕ НА БРЕГА НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ НА КЛИЕНТИ, КОИТО НЯМАТДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С ОП „ПРИСТАНИЩЕ” - ЦАРЕВО

а) при спускане  във вода и  изваждане от вода за ползването на някой от слиповете, които се намират на кея на рибарската бухта,  собствениците на плавателни съдове от  всякакъв вид заплащат по 15.00 лева с ДДС, което им дава право на едно спускане във вода и изваждане  в рамките на 24 часа;

б) клиенти с договор за услугата спускане  във вода и  изваждане от вода заплащат по 5 лв. с ДДС, което им дава право на едно спускане във вода и изваждане  в рамките на 24 часа;

(4)ЦЕНА  ЗА ПОЛЗВАНЕ  НА  ПЛОЩ  НА  БРЕГА  ЗА  ИЗВЪРШВАНЕ  НА РЕМОНТ НА  ПЛАВАТЕЛНИ  СЪДОВЕ

При   извършване  на  ремонт  на плавателни  съдове, разположени  на   брега  за    определен период,  се  заплаща  цена по чл. 17 „б“, ал. 2,  увеличена  с  50%. За   събиране   и  изхвърляне на  отпадъци, получени при ремонта на плавателните съдове се заплаща  еднократна  сума в размер на 30.00 лева с ДДС.

Към ремонтните  работи   не  се отнасят: измиване, боядисване на корпуса с подводна боя или дейности, свързани с подготовка на  плавателния  съд  за  зазимяване.

(5)1.ЦЕНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНА ПЛОЩ КАТО ПАРКИНГ ОТ  АВТОМОБИЛИ, КОИТО  СЕ  ПОЛЗУВАТ  ОТ ЛИЦА, ЗАПЛАЩАЩИ  ЦЕНА  ЗА ПРЕСТОЙ  НА  ПЛАВАТЕЛНИ   СЪДОВЕ ИЛИ СА В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С ОП „ПРИСТАНИЩЕ“ - ЦАРЕВО- 2.00 лева с ДДС на  денонощие.

2.За тези, които не са в договорни отношения с ОП „Пристанище” - Царево, за  ползуване  на паркинг  в района на  пристанището заплащат  цена  4.00 лева с ДДС  на денонощие.

3.За автобуси -  8,00 лв с ДДС на денонощие.

(6)ЦЕНА ЗА МЪРТВА КОТВА- 6.00 лв с ДДС за денонощие.

(7)ЦЕНА НА   ПРЕВОЗ   НА  ТУРИСТИ  И   ПЪТНИЦИ

Собственик  на плавателен  съд, получил разрешение  от ИАМА  да  превозва   пътници, сключва  договор  с ОП „Пристанище” - Царево,  като  заплаща:

а) ТРИМЕСЕЧНА ТАКСА – заплаща  се еднократно сума от 10.00 лева с ДДС на одобрено  място.

б)   МЕСЕЧНА  ЦЕНА – сключва  се  договор за  едномесечно  разрешение, като собственикът на плавателния  съд  заплаща   по  6.00 лева с ДДС на одобрено  място.

в) за еднократно посещение  се  заплаща  по  3.00 лева с ДДС   на  одобрено  място.

(8)ЦЕНА ЗА ЕДИН КУБИЧЕСКИ МЕТЪР ПИТЕЙНА ВОДА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ   НА КОРАБИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД-3.00 лева с ДДС.

(9)ЦЕНА ЗА ЕДИН КИЛОВАТ ЧАС ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ,ПОДАДЕНА ОТ БРЕГА НА КОРАБ– 0.60 лева с ДДС.

(10)Транспортни средства от всякакъв вид при влизане в района на пристанище за обществен транспорт заплащат за вход 10.00лева с ДДС за всяко влизане.

(11)Авто-кранове, повдигачи и други средства, с които се пускат или вадят съдове, заплащат 15.00 лева с ДДС за всяко влизане в района на пристанище за обществен транспорт.

(12)Кемпери и каравани заплащат по 30.00 лева с ДДС на денонощие.

(13)(1)За предадени отпадъци корабите заплащат, както следва:

1.Твърди отпадъци:

а) битови отпадъци - хранителни, медицински, пакетиращи материали - пластмаса, консервени кутии, стъклени съдове, съдове за храна, хартия, картон и др. - резултат от експлоатацията на кораба – 6.00 лева с ДДС на плик до 3 кг.

б) други отпадъци - резултат от експлоатацията на кораба - батерии, бои, омаслени парцали и др. – 10.00 лева с ДДС на плик до 3 кг.

2.Отпадъци от нефтопродукти - сантинни води, използвани масла, шлам (слъдж) и др. 50.00 лв. с ДДС  до 100 литра.

(2)За отпадъци, които не са обхванати от системата по чл. 14, ал. 1, се заплаща директно на оператора на пристанището. Такива са всички отпадъци по Анекси II и IV на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (МАРПОЛ 73/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), ратифицирана със закон (ДВ, бр. 94 от 2004 г.);

(3)Освобождава се от заплащане на такса за управление на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, кораб или яхта, който:

а) разполага с достатъчен капацитет за съхраняване на борда на съществуващите отпадъци, както и на тези, които ще бъдат генерирани до следващото пристанище, или

б) плава по установена корабна линия и има сключен договор за предаване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, в някое от пристанищата по линията.

(14)За ползване на колани с товароподемност 6 /шест/ тона се заплаща 30.00 лева с ДДС.

За ползване на колани с товароподемност 8 /осем/ тона се заплаща 40.00 лева с ДДС.

(15)За изпиране и изсушаване на дрехи и други текстилни изделия се заплаща 6.00  лева с ДДС за един перилен цикъл на пералнята. Максималното количество на едно зареждане на пералнята не може да надвишава 5 килограма. Изпирането се извършва с консумативи на клиента.

(16)За обслужване на плавателен съд /швартоване, отшвартоване, захранване с вода и ел. енергия/, приставащ на пътническия терминал  - 30.00лева с ДДС. В тази сума е включена стойността на ползвана ел. енергия и приетата питейна вода и се отнася за престой на кея до 4 астрономически часа.

(17)Цена за ползване на укрепителни съоръжения при изваждане на плавателни съдове на плац:

Стапел – 30.00 лв. с ДДС за месец.

Комплект подпори – раздвижни – 3.00 лв. с ДДС  на един елемент за месец. Определените такси се заплащат за всеки започнат месец.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази тарифа:

1. "Пътнически кораб" е всеки кораб, включително високоскоростен плавателен съд, по смисъла на Международната конвенция за безопасността на човешкия живот по море (SOLAS), който превозва повече от 12 пътници.

2."Специален кораб" означава кораб, употребяван за научни, учебни, културни, спортни, противопожарни, съобщителни, митнически и санитарни цели, за пилотаж, за упражняване на надзор, за разбиване на ледове, за търсене и спасяване, за ликвидация на последствия и щети от погинало имущество.

3."Каботажни превози" е вътрешен превоз на пътници и товари между пристанища, разположени на територията на Република България, от регистриран превозвач.

4."Посещение на кораб" е периодът от време между контрола на пристигане на кораба в пристанището и контрола на неговото заминаване, оформено от органите на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

5."Час" е периодът от време между определена минута на астрономическия час и същата минута на следващия астрономически час.

6."Денонощие" е периодът от време между определен час от едно астрономическо денонощие и същия час на следващото астрономическо денонощие.

7."Месец" е периодът от време между определено число на един календарен месец и същото число на следващия календарен месец.

§ 2.При формирането на цените, определени за всички български риболовни кораби и лодки, а също така и яхти, които посещават пристанищата за обществен транспорт с регионално значение „Царево” и „Ахтопол“,  както и Рибарско пристанище „Мичурин“, са включени  всички такси, изискуеми по  ТАРИФА за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”,  одобрена с ПМС № 97 от 3.05.2007 г., обн., ДВ, бр. 38 от 11.05.2007 г., изм., бр. 56 от  10.07.2007 г., в сила от 10.07.2007 г., бр. 2 от 8.01.2008 г..

§ 3.Началото на периода, през който е валидна услугата ползване на място на основния кей, е 1.05. на текущата година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§4.Настоящата Тарифа е приета с Решение  № 402/Протокол № 26/08.10.2013 год. на Общински съвет – Царево и отменя Тарифата за пристанищните такси и цени, събирани от общинско предприятие „Пристанище” - Царево, приета с Решение № 295/Протокол № 25/18.06.2009 год..

§ 5.Тарифата влиза в сила след изтичане на законовия срок за контрол от Областна администрация – Бургас.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 15, ал. 5, т. 3

ДОГОВОР

№ ......./2013год.

Днес, ................. 2013 год., в гр. Царево, между:

ОП „ПРИСТАНИЩЕ”-ЦАРЕВО, Оператор на ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „ЦАРЕВО” представлявано отТодор Върбанов-Директор, БУЛСТАТ: 0000570970130, с адрес на управление: гр. Царево 8260, район „Пристанище“, тел.: 0590/5 20 22, факс: 0590/5 20 12,  наричано по-долу за краткост„ПРИСТАНИЩЕ”,от една страна,

и

...............................................................,ЕГН:....................., л.к. №....................., изд. на ........................год. от МВР – ................., с адрес: гр./с......................, ж.к./ул. „..........................”, бл./№..........., вх............., ап................, тел.................., e-mail:………….,

наричан по-долу за краткост „Клиент”, от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРИСТАНИЩЕто предоставя на КлиентА услуга за ползване на място на основния кей на ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „ЦАРЕВО” за собственото на Клиента плавателно средство –лодка/кораб/ветроходна яхта „..................”с рег. № ............,с дължина .................... м.

2. КЛИЕНТЪТ няма право да ползва кейовите места за извършване на пристанищна търговска дейност по смисъла на Търговския закон, вкл. претоварни операции, корабно обслужване и др..

3. КЛИЕНТЪТ се задължава да не препятства нормалната работа на ПРИСТАНИЩЕто при заставане на кей.

4. ПРИСТАНИЩЕто има право при оперативни и технологични нужди да предостави друго подходящо място в акваторията за кейовата нужда на КЛИЕНТА.

5.1. Във връзка с ползването на кейовото място ПРИСТАНИЩЕто осигурява снабдяване с ел. енергия и вода.

5.2. Извършените от ПРИСТАНИЩЕто при обслужване на плавателното средство разходи за ел. енергия, вода и др. услуги се заплащат съгласно действащата Тарифа за пристанищните такси и цени, събирани от Общинско предприятие „Пристанище” - Царево.

5.3. При предоставяне на КЛИЕНТА на услуги по приемане, извозване и изхвърляне на отпадъци се прилагат чл. 14 и чл. 17 „б“, ал. 13 от действащата Тарифа за пристанищните такси и цени, събирани от Общинско предприятие „Пристанище” - Царево.

6. Всички неупоменати и предоставени от ПРИСТАНИЩЕто услуги се заплащат от КЛИЕНТА съгласно действащата Тарифа за пристанищните такси и цени, събирани от Общинско предприятие „Пристанище” - Царево.

7. За предоставената от ПРИСТАНИЩЕто услуга по т. 1 от договора, КЛИЕНТЪТ заплаща цена в размер...........................лв./................................лева/ с ДДС, определен съгласно чл. 17 „б“, ал. 1 от действащата Тарифа за пристанищните такси и цени, събирани от Общинско предприятие „Пристанище” - Царево.

8. Настоящия договор се прекратява:

- с изтичане срока на договора;

- по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

9. Договорът е в силаот…………год. до…………….год.

10. Страните могат да изменят и допълват настоящия договор с допълнително писмено споразумение.

11. КЛИЕНТЪТ е длъжен да премести плавателното си средство и да освободи заеманото от него място на основния кей в еднодневен срок след прекратяването на договора и след заплащането на дължимите суми за съхранение. В случай на неизпълнение на това задължение, КЛИЕНТЪТ дължи неустойка за всеки просрочен ден в размер на съответната цена за съхранение на ден, преизчислена съгласно посочения в т. 7  размер, завишен със 100 %.

12. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство, специалната нормативна уредба, регламентираща пристанищната дейност, Правилника за  за организацията и дейността на Общинско предприятие „Пристанище” – Царево, Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево и действащата Тарифа за пристанищните такси и цени, събирани от Общинско предприятие „Пристанище” - Царево.

13. Във връзка със съвместното ползване на обекти в ПРИСТАНИЩЕТО, работни помещения, оборудване, работни площадки или работни места, страните се задължават да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, да се информират взаимно за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците и на служителите от тези рискове.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

................................                                                  ..................................

Изпълнителен директор на

ОП „ПРИСТАНИЩЕ”-ЦАРЕВО

Съгласувал:

....................-...............

Изготвил:

...................-................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 15, ал. 5, т. 3

ДОГОВОР

№ ............ /2013год.

Днес, ........................ 2013 год., в гр. Царево, между:

ОП „ПРИСТАНИЩЕ”-ЦАРЕВО, Оператор на ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „ЦАРЕВО” представлявано отТодор Върбанов-Директор, БУЛСТАТ: 0000570970130, с адрес на управление: гр. Царево 8260, район „Пристанище“, тел.: 0590/5 20 22, факс: 0590/5 20 12,  наричано по-долу за краткост„ПРИСТАНИЩЕ”,от една страна, и

...............................................................,ЕГН:....................., л.к. №....................., изд. на ........................год. от МВР – ................., с адрес: гр./с......................, ж.к./ул. „..........................”, бл./№..........., вх............., ап................, тел................., e-mail:…………., наричан по-долу за краткост „Клиент”, от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРИСТАНИЩЕТО дава съгласие на КЛИЕНТА да извади на брега и даползва площна територията на ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „ЦАРЕВО” за собственото си плавателно средство –лодка/кораб/ветроходна яхта „..................”с рег. № ............,с дължина .................... м. и с ширина ........................м. или общо ...................кв.м..

2.1 За изваденото на брега плавателно средство КЛИЕНТЪТ се задължава да заплаща по 0.12 лв. /дванадесет стотинки/ с ДДС на кв. метър заета площ за денонощие или общo цена в размер на........ лв. /......... лева и ........... стотинки/ с ДДСза договорения период по т. 6.

2.2 КЛИЕНТЪТ заплаща цената по т. 2.1. в тридневен срок от подписването на договора в брой или по банков път по сметка на Община Царево BG57STSA93008491581600, BIC STSA BGSF, Код на плащане: 444000 „Нетни приходи от продажба на услуги“.

3. При поискване от КЛИЕНТА, ПРИСТАНИЩЕТО осигурява нормално подаване на електричество и водоснабдяване, а КЛИЕНТЪТ се задължава да заплаща съответните консумативни разходи срещу издадена фактура.

4. Клиентът се задължава да не препятства нормалната работа на ПРИСТАНИЩЕТО с изваденото си на брега плавателно средство и да спазва правилата за контролно-пропускателния режим на територията на ПРИСТАНИЩЕТО.

5. При ползване от страна на КЛИЕНТА на други услуги, извършени от страна на ПРИСТАНИЩЕТО, същият ги заплаща съгласно действащата Тарифа за пристанищните такси и цени, събирани от Общинско предприятие „Пристанище” - Царево.

6. Договорът е в силаот .......... год. до .......... год.

7. Страните могат да изменят и допълват настоящия договор с допълнително писмено споразумение.

8. Настоящият договор се прекратява:

- с изтичане срока на договора;

- по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;

- едностранно без предизвестие от страна на ПРИСТАНИЩЕТО в случай, че КЛИЕНТЪТ не изпълни задължението по т. 2.2 от настоящия договор.

9. КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва установения на територията на ПРИСТАНИЩЕТО пристанищен пропускателен режим, както и действащия гранично - контролно – пропускателен режим.

10. Във връзка със съвместното ползване на обекти в ПРИСТАНИЩЕТО, работни помещения, оборудване, работни площадки или работни места, страните се задължават да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, да се информират взаимно за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците и на служителите от тези рискове.

11. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на общото законодателство, специалната нормативна уредба, регламентираща пристанищната дейност Правилника за  за организацията и дейността на Общинско предприятие „Пристанище” – Царево, Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево и действащата Тарифа за пристанищните такси и цени, събирани от Общинско предприятие „Пристанище” - Царево.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

...............................................                           ..........................................

Изпълнителен директор на

ОП „ПРИСТАНИЩЕ”-ЦАРЕВО

Съгласувал:

....................-...............

Изготвил:

...................-................

Прочетена 15058 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево