Петък, 30 Януари 2015 16:46

Етичен кодекс на общинския съветник

Оценете
(0 гласа)

Просперитетът и благоденствието на нашата община зависят от осъществяването на ефективно и отговорно местно самоуправление, както и от успешното сътрудничество между населението на общината и нейните избраници – общинските съветници. Нашата мисия е да формираме единна политика за развитие на общината, както и да осигурим условия за предоставяне на населението общински услуги с най-високо качество. За да изпълняваме ефективно тази своя мисия ние спазваме посочените в този Етичен кодекс морални ценности, като нравствен и професионален дълг както към самите себе си, така и към общността, на която служим.

Етичният кодекс на общинския съветник съдържа основни етични и морални норми, които служат като стандарт – модел на поведение за общинския съветник при упражняване на правата и изпълнение на задълженията му .

ПРИНЦИПИ

Политическа безпристрастност

1.Общинският съветник е длъжен при всяко свое действие да се ръководи от интересите на цялото население в общината без оглед на политическите убеждения и пристрастия на избирателите .

Императивен мандат е недопустим, ( общинският съветник е представител не само на своите избиратели, а на цялото население в общината )

Общинският съветник има право на собствени политически убеждения и мнения, но при изпълнение на задълженията си е длъжен да избягва всякакви действия, повлияни от личните му политически възгледи, както и такива, които подсказват, че поведението му се основава на политически пристрастия .

Законност

2.При осъщeствяването на своите функции общинският съветник действа в съответствие с Конституцията, международните актове, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, както и в съответствие със законите на страната, като защитава интересите на общината по съвест и вътрешно убеждение .

Публичност

3.Общинският съвет е длъжен да поддържа връзки с избирателите си и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.

Общинският съветник следва да насърчава открития обмен на идеи и информация.

Общинският съветник е длъжен да не разкрива информация, която съставлява държавна или служебна тайна, както и да не разгласява сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите .

Безпристрастност

4.Общинският съветник не може да има специално отношение или да отдава предимство на което и да е било физическо или юридическо лице, различно от това, което дължи на всяко друго.

Обществен дълг и личен интерес

5.Съветникът е длъжен да си направи самоотвод. Искане за отвод може да прави и всеки общински съветник, на когото са станали известни тези обстоятелства.

6.Неправомерен личен интерес означава пряка или косвена имуществена или не имуществена изгода за общинския съветник, възникнала в резултат на злоупотреба с информация, права или със служебно положение, както и в резултат на превишаване на права.

7.Общинският съветник не може да използва или разкрива конфиденциална информация, получена при или по повод изпълнение на служебните си задължения.

8.В съответствие с чл.30 ал.3 т.4 от ЗМСМА, общинският съветник не може да заема щатна или не щатна длъжност в общинската администрация, която е несъвместима с изпълнение на служебните му задължения или може да накърни самостоятелната му преценка при участието му в решаване на въпроси от интерес за общината.

9.Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго  незаконни действия.

Поведение на съветниците в зала

10.Съветниците нямат право да прекъсват изказващия се оратор, да вземат думата, без да е дадена от председателя, да отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот и увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение и да нарушават тишината и реда в залата.

11. Председателят на общинския съвет има право да прилага спрямо нарушителите на реда следните дисциплинарни мерки :

 • напомняне ;
 • забележка ;
 • отнемане на думата;
 • отстраняване от залата;

12.Напомняне се прави на всеки оратор, който се отклонява от предмета на разискванията и нарушава реда на заседанието .

13. Забележка се прави на всеки съветник, който се е обърнал към друг съветник в залата с оскърбителни думи.

14.Председателят отнема думата на оратора, който след изтичане на времето и направеното му напомняне продължава да нарушава реда.

15.Председателят може да отстрани от заседание до следващото гласуване съветник, който :

 • възразява по груб начин срещу наложените му наказания или въпреки това продължава да нарушава реда ;
 • призовава към насилие ;
 • оскърбява съветници или общинския съвет

16.Тези дисциплинарни наказания се отразяват в протокола на съответното заседание .

17.Общинският съветник няма право съзнателно и преднамерено да подтиква или принуждава когото и да било към нарушаване на настоящия Етичен кодекс .

Контрол

18.За спазването на нормите от настоящия Етичен кодекс следи Председателският съвет на общинския съвет, която има следните правомощия :

 • Да проучва и разследва всички оплаквания и да извършва проверка на сигнали за нарушения на този кодекс ;
 • всички жалби за предполагаеми нарушения на разработените на настоящия Етичен кодекс трябва да бъдат в писмена форма и да бъдат подписани от жалбоподателя ;
 • ако Председателският съвет стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са неоснователни, веднага прекратява разследването, като изготвя мотивирано писмено заключение, което изпраща на жалбоподателя и на общинския съветник, срещу когото е била насочена жалбата .
 • ако Председателският съвет констатира нарушение, изпраща на всички общински съветници преписи от жалбата и общо становище относно това, кои разпоредби са нарушени ;
 • не по-късно от 14 дни от получаването на жалбата Председателският съвет следва да проведе разследване на твърденията, които се съдържат в нея;
 • Председателският съвет следва да предостави възможност на общинския съветник да отговори на обвиненията и да се защити ;
 • ако Председателският съвет прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните правомощия или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага на общинския съвет да прекрати разследването и да изпрати всички материали на компетентния орган;
 • ако Председателският съвет установи, че е налице нарушение на Етичния кодекс предлага на общинския съвет да наложи на извършителя дисциплинарно наказание ;
 • ако Общинският съвет стигне до заключение, че са налице ясни и убедителни доказателства за нарушение на настоящия Етичен кодекс, налага следните наказания :Решението за налагане на дисциплинарно наказание се взема на заседание на общинския съвет с мнозинство повече от половината от всички общински съветници при тайно гласуване;
  • забележка ;
  • предупреждаване да се преустанови нарушението ;
  • публично порицание ;

Декларация за имотното състояние

19.Общинските съветници са длъжни в тримесечен срок от полагане на клетва да депозират декларация за имотното си състояние в Председателския съвет към Общинския съвет.

 • Декларациите се подават по образец , изготвен от Председателския съвет;
 • декларацията за имотното състояние на общинския съветник се подава ежегодно в сроковете за подаване на данъчните декларации.
Прочетена 5399 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево