Вторник, 01 Декември 2020 14:15

Заповед №РД-01-152/21.03.2012г. на Кмета на Община Царево на основание чл. 26 от ЗЗКИ, чл. 21 и чл. 23 от ППЗЗКИ

Оценете
(1 глас)

Заповед РД-01-152/21.03.2012г. за утвръждаване на списъците по чл. 26, ал. 1 от ЗЗКИ, чл. 21, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от ППЗЗКИ - Изтегли (формат: pdf)

Приложение №1 към Заповед №РД-01-152/21.03.2012г. "Списък на категориите информация в Община Царево, подлежаща на класификация, като служебна тайна по чл. 26 ЗЗКИ" - Изтегли (формат: pdf)

Приложение №2 към Заповед №РД-01-152/21.03.2012г. "Списък на длъжностите в общинска администрация при Община Царево изискващи достъп до класифицираната информация, представляваща служебна тайна съгласно чл. 23 от ППЗЗКИ" - Изтегли (формат: pdf)

 

Списък на категориите информации

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, предмет на законова защита за сферата на дейност на общинска администрация при Община Царево
1. Тайна по закона за съдебната власт - чл.198/1/ от НПК;
2. Тайна по закона за държавния служител - служебна тайна - чл.25;
3. Тайна по закона за обществените поръчки - чл.32 /2/ и чл.33/5/;
4. Тайна по закона за подземните богатства - чл.92;
5. Тайна по закона за лечебните растения - чл 76;
6. Тайна по закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти - чл.28(2);
7. Тайна по закона за кадастъра и имотния регистър - чл.20;
8. Тайна по кодекса на труда - чл.403;
9. Тайна по закона за автомобилните превози - чл.3(3);
10. Тайна по закона за електронните съобщения;
11. Тайна по закона за енергетиката;
12. Тайна по закона за насърчаване на заетостта;
13. Тайна по закона за защита на потребителите (информация относно извършвани проверки по закона);
14. Тайна по закона за митниците;
15. Тайна по закона за отбраната и въоръжените сили (действа вътрешен списък на фактите и сведенията) - доп разпоредби &1 т. 12;
16. Тайна по закона за патентите и регистрация на полезните модели;
17. Тайна по закона за приватизация и следприватизационен контрол;
18. Тайна по закона за публично предлагане на ценни книжа (факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за ценни книжа);
19. Тайна по закона за радиото и телевизията (информация относно източниците на информация) - чл.10(1)т.3;
20. Тайна по закона за статистиката - чл 22;
21. Тайна по закона за сметната палата;
22. Тайна по закона за държавна финансова инспекция;
23. Тайна по данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
24. Тайна по закона за корпоративното подоходно облагане;
25. Тайна по закона за данъците върху доходите на физическите лица;
26. Тайна по закона за БНБ;
27. Тайна по валутния закон (служебната информация относно валутни сделки);
28. Тайна по закона за убежището и бежанците (личната информация за бежанците);
29. Тайна по закона за социалното подпомагане;
30. Тайна по закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
31. Тайна по закона за закрила на детето - чл.16 - сведения, в административни или съдебни производства, засягащи детето;
32. Тайна по закона за пощенските услуги - тайна на кореспонденцията.

Прочетена 1080 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево